Code JavaScript tạo biểu đồ/đồ thị cột

Bạn đang muốn tạo một biểu đồ cột đơn giản bằng JavaScript? Vậy thì mời bạn tham khảo mẫu biểu đồ/đồ thị dạng cột dọc cơ bản được tạo bởi JavaScript dưới đây.

Biểu đồ cột dùng các thanh hình chữ nhật để so sánh giá trị giữa các danh mục/seri khác nhau. Các biểu đồ cột đôi khi còn được gọi là biểu đồ dạng thanh dọc. Để dễ phân biệt, chúng ta gọi biểu đồ thanh dọc là biểu đồ cột, còn ngang là biểu đồ thanh. Những biểu đồ dạng cột có tính tương tác, hỗ trợ hoạt ảnh, thu phóng, xoay & xuất dưới dạng ảnh.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ/đồ thị cột cơ bản được tạo bằng JavaScript. Bạn sẽ thấy có cả mã nguồn để chỉnh sửa hoặc lưu về máy chạy nội bộ.

Biểu đồ cột được tạo bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head> 
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	theme: "light2", // bạn có thể thay bằng "light1", "light2", "dark1", "dark2"
	title:{
		text: "Top quốc gia dự trữ dầu hàng đầu thế giới"
	},
	axisY: {
		title: "Dự trữ(MMbbl)"
	},
	data: [{    
		type: "column", 
		showInLegend: true, 
		legendMarkerColor: "grey",
		legendText: "MMbbl = một triệu thùng",
		dataPoints: [   
			{ y: 300878, label: "Venezuela" },
			{ y: 266455, label: "Saudi" },
			{ y: 169709, label: "Canada" },
			{ y: 158400, label: "Iran" },
			{ y: 142503, label: "Iraq" },
			{ y: 101500, label: "Kuwait" },
			{ y: 97800, label: "UAE" },
			{ y: 80000, label: "Nga" }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể dễ dàng thay đổi màu của dataPoint bằng thuộc tính color, chiều rộng của thanh bằng dataPointWidth.

Một số thuộc tính có thể thay đổi khác bao gồm indexLabel - nhãn chỉ mục, theme - hình nền, animationEnabled - bật hiệu ứng và nhiều hơn thế nữa.

Thứ Ba, 21/02/2023 16:53
51 👨 301
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ JavaScript