Cách tạo công cụ đếm từ trong JavaScript

Bộ đếm từ là một công cụ mà bạn có thể sử dụng để đếm số từ trong một đoạn văn bản. Bạn có thể sử dụng nó để kiểm tra độ dài của tài liệu hoặc để theo dõi xem bạn có đáp ứng giới hạn số từ hay không.

Bạn có thể tạo bộ đếm từ của riêng mình bằng HTML, CSSJavaScript. Mở bộ đếm từ trong trình duyệt web, nhập văn bản của bạn vào trường nhập liệu và xem bạn đã viết bao nhiêu từ.

Dự án này cũng có thể hữu ích trong việc giúp bạn thực hành và củng cố kiến thức JavaScript của mình.

Cách tạo giao diện người dùng cho bộ đếm từ

Để tạo giao diện người dùng cho bộ đếm từ, hãy thêm đầu vào textarea vào trang HTML cơ bản. Đây là nơi bạn có thể nhập câu hoặc đoạn mà mình muốn đếm từ.

1. Tạo một file HTML mới có tên là "index.html".

2. Bên trong file, thêm cấu trúc cơ bản cho trang web HTML:

<!doctype html>
<html lang="en-US">
  <head>
    <title> Word Counter </title>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <h1> Count Words </h1>
    </div>
  </body>
</html>

3. Bên trong container div và bên dưới heading, hãy thêm một textarea:

<textarea id="input" rows="10"></textarea>

4. Bên dưới textarea, thêm một nút:

<button id="count-button">Count Words</button>

5. Thêm thẻ span để hiển thị số từ khi người dùng click vào nút bên trên:

<div>
    Words: <span id="word-count-result">0</span>
</div>

6. Trong cùng thư mục với file HTML của bạn, hãy tạo một file mới có tên "styles.css".

7. Điền vào file CSS để tạo kiểu cho trang web của bạn:

body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  background-color: #f0fcfc;
}

* {
  font-family: "Arial", sans-serif;
}

.container {
  padding: 100px 25%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  line-height: 2rem;
  font-size: 1.2rem;
  color: #202C39;
}

textarea {
  padding: 20px;
  font-size: 1rem;
  margin-bottom: 40px;
}

button {
  padding: 10px;
  margin-bottom: 40px;
} 

8. Liên kết file CSS với file HTML bằng cách bao gồm thẻ link bên trong thẻ HTML head:

<link rel="stylesheet" href="styles.css"> 

9. Để kiểm tra giao diện người dùng của trang web, hãy nhấp vào file "index.html" để mở file đó trong trình duyệt web.

Giao diện người dùng cho bộ đếm từ mở trong trình duyệt
Giao diện người dùng cho bộ đếm từ mở trong trình duyệt

Cách đếm từng từ trong vùng văn bản

Khi người dùng nhập một câu vào vùng văn bản, trang web sẽ đếm từng từ khi họ nhấp vào nút Count Words. Bạn có thể thêm chức năng này bên trong file JavaScript mới.

1. Trong cùng thư mục với các file "index.html""styles.css", hãy thêm một file mới có tên "script.js".

2. Liên kết file HTML với file JavaScript của bạn bằng cách thêm thẻ script ở cuối thẻ body:

<body>
    <!-- Viết code của bạn ở đây -->
    <script src="script.js"></script>
</body>

3. Bên trong script.js, sử dụng hàm getElementById() để truy xuất các phần tử HTML textarea, button và span. Lưu trữ các phần tử này thành 3 biến riêng biệt:

let input = document.getElementById("input");
let button = document.getElementById("count-button");
let wordCountResult = document.getElementById("word-count-result");

4. Thêm trình xử lý sự kiện nhấp chuột. Hàm này sẽ thực thi khi người dùng click vào nút Count Words:

button.addEventListener("click", function() {

});

5. Bên trong trình xử lý sự kiện nhấp chuột, lấy giá trị mà người dùng đã nhập vào vùng văn bản. Bạn có thể tìm thấy giá trị này trong biến đầu vào, nơi lưu trữ phần tử HTML textarea.

let str = input.value;

6. Sử dụng hàm split() để tách chuỗi thành các từ riêng biệt. Điều này sẽ xảy ra bất cứ khi nào có khoảng trắng trong chuỗi. Điều này sẽ lưu trữ từng từ dưới dạng một phần tử của một mảng mới. Ví dụ, nếu câu được nhập là "I love dogs", mảng kết quả sẽ là ["I", "love", "dogs"].

let wordsList = str.split(" ");

7. Tìm số từ bằng cách sử dụng độ dài của mảng:

let count = wordsList.length;

8. Để hiển thị lại kết quả cho người dùng, hãy thay đổi nội dung của phần tử span HTML để hiển thị giá trị mới:

wordCountResult.innerHTML = count; 

Cách sử dụng bộ đếm từ mẫu

Bạn có thể kiểm tra bộ đếm từ của mình bằng trình duyệt web.

1. Mở index.html trong bất kỳ trình duyệt web nào.

Giao diện người dùng cho bộ đếm từ JS
Giao diện người dùng cho bộ đếm từ JS

2. Nhập một câu hoặc đoạn văn vào vùng văn bản:

Bộ đếm từ JS với câu trong vùng văn bản
Bộ đếm từ JS với câu trong vùng văn bản

3. Bấm vào nút Count Words để cập nhật số lượng từ. Thao tác này sẽ hiển thị số từ, giống như khi bạn kiểm tra số từ trên Google Tài liệu, Microsoft Word hoặc bất kỳ trình soạn thảo nào khác có chức năng đếm từ.

Bộ đếm từ JS trong trình duyệt với số từ được cập nhật
Bộ đếm từ JS trong trình duyệt với số từ được cập nhật

Bây giờ, hy vọng bạn đã có hiểu biết cơ bản về cách sử dụng JavaScript để đếm từ và tương tác với các thành phần trên trang HTML. Để nâng cao hiểu biết về lập trình của bạn, hãy tiếp tục tạo các dự án nhỏ hữu ích bằng JavaScript.

Thứ Sáu, 13/01/2023 11:44
4,52 👨 639
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript