Code JavaScript tạo biểu đồ/đồ thị cột theo phạm vi

Biểu đồ cột theo phạm vi tương tự như biểu đồ cột thông thường, ngoại trừ việc chúng được vẽ ở giữa một phạm vi giá trị - cao & thấp.

Biểu đồ cột theo phạm vi đôi khi còn được gọi là biểu đồ cột dọc theo phạm vi. Nó thường được dùng để hiện các biến cao và thấp trong phạm vi được đưa ra, chẳng hạn như nhiệt độ, giá cả… Đây là một kiểu biểu đồ có thể tương tác, hỗ trợ hoạt ảnh, thu phóng, xoay & xuất ảnh.

Ví dụ bên dưới minh họa biểu đồ cột theo phạm vi được tạo bằng JavaScript kèm mã nguồn cho bạn thoải mái chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu.

Biểu đồ cột theo phạm vi bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	theme: "light2", // "light1", "light2", "dark1", "dark2"
	animationEnabled: true,
	title: {
		text: "Giá dầu thô Brent - 2016"
	},
	axisY: {
		title: "Giá(USD/bbl)",
		prefix: "$"
	},
	data: [{
		type: "rangeColumn",
		yValueFormatString: "$#,##0.00",
		xValueFormatString: "MMM YYYY",
		toolTipContent: "{x}<br>High: {y[0]}<br>Low: {y[1]}",
		dataPoints: [		
			{ x: new Date(2016, 0), y: [27.10, 38.99] },
			{ x: new Date(2016, 1), y: [29.92, 37.00] },
			{ x: new Date(2016, 2), y: [35.95, 42.54] },
			{ x: new Date(2016, 3), y: [37.27, 48.50] },
			{ x: new Date(2016, 4), y: [43.33, 50.51] },
			{ x: new Date(2016, 5), y: [46.69, 52.86] },
			{ x: new Date(2016, 6), y: [41.80, 50.75] },
			{ x: new Date(2016, 7), y: [41.51, 51.22] },
			{ x: new Date(2016, 8), y: [45.09, 50.14] },
			{ x: new Date(2016, 9), y: [47.98, 53.73] },
			{ x: new Date(2016, 10), y: [43.57, 50.49] },
			{ x: new Date(2016, 11), y: [51.51, 57.89] }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể thay đổi chiều rộng của cột bằng dataPointWidth. Một số lựa chọn tùy chỉnh khác bao gồm fillOpacity - độ mờ, color - màu sắc, zoomEnabled - Kích hoạt thu phóng…

Thứ Tư, 01/03/2023 14:15
51 👨 207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript