Code biểu đồ/đồ thị thanh kết hợp sai số

Biểu đồ độ sai/sai số cho bạn thấy sơ qua các biên độ lỗi và độ tin cậy. Đồ thị sai số kết hợp với biểu đồ thanh sẽ tạo thành biểu đồ thanh sai số.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ thanh kết hợp với sai số được tạo bằng JavaScript. Như bạn thấy, dạng biểu đồ này hỗ trợ cả hiệu ứng động, thu phóng, xoay, sự kiện, xuất dưới dạng ảnh và tương thích chéo trình duyệt. Bài viết cũng cung cấp mã nguồn cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy dể chạy nội bộ.

Code biểu đồ/đồ thị thanh kết hợp sai số

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "QOS - Kết quả khảo sát"
	},
	axisY:{
		title: "Giá trị phản hồi",
		includeZero: true,
		interval: 10
	},
	toolTip: {
		shared: true
	},
	data: [{
			type: "bar",
			name: "Điểm trung bình",
			toolTipContent: "<b>{label}</b> <br> <span style=\"color:#4F81BC\">{name}</span>: {y}",
			dataPoints: [
				{ y: 94, label: "Độ chính xác của đơn hàng" },
				{ y: 74, label: "Đóng gói" },
				{ y: 80, label: "Số lượng" },
				{ y: 88, label: "Chất lượng" },
				{ y: 76, label: "Vận chuyển" }
			]
		},
		{
			type: "error",
			name: "Phạm vi thay đổi",
			toolTipContent: "<span style=\"color:#C0504E\">{name}</span>: {y[0]} - {y[1]}",
			dataPoints: [
				{ y: [92, 98], label: "Đơn hàng chính xác" },
				{ y: [70, 78], label: "Đóng gói" },
				{ y: [78, 85], label: "Số lượng" },
				{ y: [85, 92], label: "Chất lượng" },
				{ y: [72, 78], label: "Vận chuyển" }
			]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://cdn.canvasjs.com/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn thoải mái chỉnh sửa biểu đồ này như ý muốn bằng cách thay đổi các thuộc tính. Ví dụ:

  • linkedDataSeriesIndex: Liên kết một chuỗi lỗi tới chuỗi dữ liệu khác trong biểu đồ.
  • stemColor: Màu thân.
  • whiskerThickness: Độ dày điểm cực trị.
  • Color: Màu sắc.
Chủ Nhật, 21/05/2023 08:24
31 👨 212
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript