Code JavaScript tạo biểu đồ đa chuỗi update dữ liệu trực tiếp

Biểu đồ động cũng có dạng đa chuỗi dữ liệu. Những biểu đồ này đều có tính tương tác, phản hồi, hỗ trợ hoạt ảnh, sự kiện và update ngay tại thời gian thực.

Ví dụ bên dưới minh họa mẫu biểu đồ đường đa chuỗi được update dữ liệu sau mỗi 3 giây. Nó được tạo bằng JavaScript. Bài viết cũng cung cấp mã nguồn cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Code biểu đồ động đa chuỗi dữ liệu được tạo bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var dataPoints1 = [];
var dataPoints2 = [];

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	zoomEnabled: true,
	title: {
		text: "Giá trị cổ phần của hai công ty"
	},
	axisX: {
		title: "update biểu đồ sau mỗi 3 giây"
	},
	axisY:{
		prefix: "$"
	}, 
	toolTip: {
		shared: true
	},
	legend: {
		cursor:"pointer",
		verticalAlign: "top",
		fontSize: 22,
		fontColor: "dimGrey",
		itemclick : toggleDataSeries
	},
	data: [{ 
		type: "line",
		xValueType: "dateTime",
		yValueFormatString: "$####.00",
		xValueFormatString: "hh:mm:ss TT",
		showInLegend: true,
		name: "Công ty A",
		dataPoints: dataPoints1
		},
		{				
			type: "line",
			xValueType: "dateTime",
			yValueFormatString: "$####.00",
			showInLegend: true,
			name: "Công ty B" ,
			dataPoints: dataPoints2
	}]
});

function toggleDataSeries(e) {
	if (typeof(e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
		e.dataSeries.visible = false;
	}
	else {
		e.dataSeries.visible = true;
	}
	chart.render();
}

var updateInterval = 3000;
// initial value
var yValue1 = 600; 
var yValue2 = 605;

var time = new Date;
// Bắt đầu ở 9.30 sáng
time.setHours(9);
time.setMinutes(30);
time.setSeconds(00);
time.setMilliseconds(00);

function updateChart(count) {
	count = count || 1;
	var deltaY1, deltaY2;
	for (var i = 0; i < count; i++) {
		time.setTime(time.getTime()+ updateInterval);
		deltaY1 = .5 + Math.random() *(-.5-.5);
		deltaY2 = .5 + Math.random() *(-.5-.5);

	// thêm giá trị ngẫu nhiên và làm tròn nó sang số có 2 chữ số. 
	yValue1 = Math.round((yValue1 + deltaY1)*100)/100;
	yValue2 = Math.round((yValue2 + deltaY2)*100)/100;

	// đẩy giá trị mới.
	dataPoints1.push({
		x: time.getTime(),
		y: yValue1
	});
	dataPoints2.push({
		x: time.getTime(),
		y: yValue2
	});
	}

	// update nội dung chú giải bằng cách cập nhật giá trị y.
	chart.options.data[0].legendText = " Company A  $" + yValue1;
	chart.options.data[1].legendText = " Company B  $" + yValue2; 
	chart.render();
}
// Tạo nhóm dataPoint đầu tiên.
updateChart(100);	
setInterval(function(){updateChart()}, updateInterval);

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://cdn.canvasjs.com/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể ẩn/bỏ ẩn một chuỗi dữ liệu bằng thuộc tính visible. Sự kiện từ các mục chú giải như itemclick thường được dùng để bật hiển thị chuỗi dữ liệu. Những lựa chọn phổ biến khác bao gồm: lineThicnkess (độ dày đường thẳng), markerType (kiểu đánh dấu), lineColor (màu đường thẳng)…

Thứ Ba, 13/06/2023 13:54
51 👨 615
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript