Code JavaScript tạo mẫu biểu đồ/đồ thị vùng cơ bản

JavaScript Area Chart trên CanvasJS hướng dẫn bạn cách lập trình một mẫu biểu đồ theo vùng. Dưới đây là code JavScript tạo mẫu biểu đồ vùng đơn giản nhất cho người mới bắt đầu.

Biểu đồ vùng dựa trên biểu đồ tuyến nhưng nó tô màu khu vực bao phủ bằng màu sắc. Điều này cho phép bạn trực quan hóa các giá trị theo một giai đoạn/phạm vi thời gian. Biểu đồ tương thích với nhiều trình duyệt, có thể tương tác, hỗ trợ hoạt ảnh, thu phóng, xoay & xuất dưới dạng ảnh.

Ví dụ bên dưới hiện biểu đồ vùng được tạo bằng JavaScript. Bài viết cũng cung cấp cả mã HTML cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Biểu đồ vùng được tạo bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title: {
		text: "Số lượng iPhone đã bán theo từng quý"
	},
	axisX: {
		minimum: new Date(2015, 01, 25),
		maximum: new Date(2017, 02, 15),
		valueFormatString: "MMM YY"
	},
	axisY: {
		title: "Số lượng bán",
		titleFontColor: "#4F81BC",
		includeZero: true,
		suffix: "mn"
	},
	data: [{
		indexLabelFontColor: "darkSlateGray",
		name: "views",
		type: "area",
		yValueFormatString: "#,##0.0mn",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2015, 02, 1), y: 74.4, label: "Q1-2015" },
			{ x: new Date(2015, 05, 1), y: 61.1, label: "Q2-2015" },
			{ x: new Date(2015, 08, 1), y: 47.0, label: "Q3-2015" },
			{ x: new Date(2015, 11, 1), y: 48.0, label: "Q4-2015" },
			{ x: new Date(2016, 02, 1), y: 74.8, label: "Q1-2016" },
			{ x: new Date(2016, 05, 1), y: 51.1, label: "Q2-2016" },
			{ x: new Date(2016, 08, 1), y: 40.4, label: "Q3-2016" },
			{ x: new Date(2016, 11, 1), y: 45.5, label: "Q4-2016" },
			{ x: new Date(2017, 02, 1), y: 78.3, label: "Q1-2017", indexLabel: "Cao nhất", markerColor: "red" }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script type="text/javascript" src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ vùng

Bạn có thể chỉnh sửa biểu đồ vùng trên như ý muốn bằng cách thay đổi một số thuộc tính. Ví dụ:

  • fillOpacity - Độ mờ
  • Color - Màu sắc
  • lineColor - Màu sắc đường thẳng
  • lineThickness - Độ dày đường thẳng
  • markerType - Kiểu đánh dấu
Thứ Hai, 06/02/2023 16:54
31 👨 191
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript