Code JavaScript tạo biểu đồ/đồ thị nối trục

Spline Area Chart khá giống biểu đồ vùng thông thường, ngoại trừ đường bao của vùng là một đường cong mượt mà. Nó cũng được xem như biểu đồ vùng được làm cong/nhẵn và hữu ích khi bạn muốn hiện thay đổi từ từ mượt mà thay vì đột ngột. Những biểu đồ này đều có tính tương tác và hỗ trợ hoạt ảnh, thu phóng, xoay & xuất dưới dạng ảnh.

Ví dụ bên dưới hiện biểu đồ vùng dạng Spline được tạo bằng JavaScript. Bài viết cũng cung cấp mã nguồn HTML cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Biểu đồ JavaScript Spline Area Chart

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>  
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,  
	title:{
		text: "Doanh thu công ty theo năm"
	},
	axisY: {
		title: "Doanh thu tính bằng USD",
		valueFormatString: "#0,,.",
		suffix: "mn",
		prefix: "$"
	},
	data: [{
		type: "splineArea",
		color: "rgba(54,158,173,.7)",
		markerSize: 5,
		xValueFormatString: "YYYY",
		yValueFormatString: "$#,##0.##",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2000, 0), y: 3289000 },
			{ x: new Date(2001, 0), y: 3830000 },
			{ x: new Date(2002, 0), y: 2009000 },
			{ x: new Date(2003, 0), y: 2840000 },
			{ x: new Date(2004, 0), y: 2396000 },
			{ x: new Date(2005, 0), y: 1613000 },
			{ x: new Date(2006, 0), y: 2821000 },
			{ x: new Date(2007, 0), y: 2000000 },
			{ x: new Date(2008, 0), y: 1397000 },
			{ x: new Date(2009, 0), y: 2506000 },
			{ x: new Date(2010, 0), y: 2798000 },
			{ x: new Date(2011, 0), y: 3386000 },
			{ x: new Date(2012, 0), y: 6704000},
			{ x: new Date(2013, 0), y: 6026000 },
			{ x: new Date(2014, 0), y: 2394000 },
			{ x: new Date(2015, 0), y: 1872000 },
			{ x: new Date(2016, 0), y: 2140000 }
		]
	}]
	});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: Canvas JS

Tùy biến biển đồ

Bạn có thể thay đổi màu sắc (color) hoặc màu đường kẻ (lineColor) đồ thị trên nổi bật như ý muốn. Ngoài ra, bạn còn có thể tinh chỉnh:

  • fillOpacity - Độ mờ
  • lineThickness - Độ dày đường kẻ
  • lineDashType - Kiểu nét gạch

Và nhiều hơn thế nữa.

Thứ Tư, 08/02/2023 14:40
51 👨 208
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript