Code JavaScript tạo biểu đồ OHLC từ dữ liệu JSON bằng AJAX

Dữ liệu JSON có thể được dùng dưới dạng nguồn dữ liệu cho biểu đồ. Bạn nên đọc dữ liệu JSON từ truy vấn AJAX cho các biểu đồ OHLC bởi chúng thường được hiển thị với số lượng lớn các điểm dữ liệu. Ngoài JSON, bạn có thể vẽ biểu đồ từ CSV, XML hoặc dữ liệu file văn bản. Tuy nhiên, bạn cần phân tích dữ liệu để chuyển đổi nó sang định dạng được CanvasJS chấp nhận.

Ví dụ bên dưới minh họa mẫu biểu đồ OHLC được tạo thành từ dữ liệu JSON. Bài viết cũng bao gồm mã nguồn JavaScript cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Code tạo biểu đồ JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function() {

var dps = [];
var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	exportEnabled: true,
	title: {
		text: "Giá cổ phiếu Intel - Tháng 1/2017"
	},
	axisX: {
		valueFormatString: "DD MMM"
	},
	axisY: {
		title: "Giá",
		prefix: "$"
	},
	data: [{
		type: "ohlc",
		name: "Giá cổ phiếu Intel",
		color: "#DD7E86",
		showInLegend: true,
		yValueFormatString: "$##0.00",
		xValueType: "dateTime",
		dataPoints: dps
	}]
});

$.getJSON("https://canvasjs.com/data/gallery/javascript/intel-stock-price.json", parseData);

function parseData(result) {
	for (var i = 0; i < result.length; i++) {
		dps.push({
			x: result[i].x,
			y: result[i].y
		});
	}
	chart.render();
}

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script type="text/javascript" src="https://canvasjs.com/assets/script/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://canvasjs.com/assets/script/jquery.canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy chỉnh biểu đồ

Bạn thoải mái thay đổi các thuộc tính ở code JavaScript trên để có biểu đồ OHLC như ý muốn. Ví dụ:

  • Prefix của đối tượng trục: Đặt tiền tố cho nhãn trục.
  • Color: Thay đổi màu sắc.
  • indexLabel: Nhãn chỉ mục.
  • showInLegend: Hiện trong chú giải
Thứ Sáu, 21/04/2023 14:06
51 👨 219
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript