Code JavaScript tạo biểu đồ & đồ thị bậc thang

Step Line Chart tương tự như các biểu đồ đường/tuyến khác, ngoại trừ việc điểm dữ liệu được kết nối bằng các đường dọc và ngang. Những biểu đồ này hữu ích trong trường hợp bạn muốn hiện dữ liệu thay đổi giá trị theo các khoảng thời gian rời rạc nhưng không đồng nhất.

Người xem có thể tương tác với biểu đồ/đồ thị Step Line Chart. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ các đặc điểm như hoạt ảnh, thu phóng, xoay và cập nhật linh động.

Ví dụ bên dưới cho bạn một mẫu biểu đồ đường dạng bậc thang được tạo bằng JavaScript cùng mã nguồn HTML để chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy chạy nội bộ.

Biểu đồ đường dạng bậc thang

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>  
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	exportEnabled: true,
	title:{
		text: "Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ"
	},
	axisY:{ 
		title: "Phần trăm",
		interval: .2,
		suffix: "%",
		valueFormatString: "#.0"
	},
	data: [{
		type: "stepLine",
		yValueFormatString: "#0.0\"%\"",
		xValueFormatString: "MMM YYYY",
		markerSize: 5,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2016, 0), y: 4.9 },
			{ x: new Date(2016, 1), y: 4.9 },
			{ x: new Date(2016, 2), y: 5.0 },
			{ x: new Date(2016, 3), y: 5.0, indexLabel: "Cao nhất", indexLabelFontColor: "#C24642" },
			{ x: new Date(2016, 4), y: 4.7 },
			{ x: new Date(2016, 5), y: 4.9 },
			{ x: new Date(2016, 6), y: 4.9 },
			{ x: new Date(2016, 7), y: 4.9 },
			{ x: new Date(2016, 8), y: 4.9 },
			{ x: new Date(2016, 9), y: 4.8 },
			{ x: new Date(2016, 10), y: 4.6 },
			{ x: new Date(2016, 11), y: 4.7 },
			{ x: new Date(2017, 0), y: 4.8 },
			{ x: new Date(2017, 1), y: 4.7 },
			{ x: new Date(2017, 2), y: 4.5 },
			{ x: new Date(2017, 3), y:4.4 },
			{ x: new Date(2017, 4), y:4.3 },
			{ x: new Date(2017, 5), y:4.4 }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể dễ dàng thay đổi các nhân tố trên bản đồ bằng:

  • markerType - Kiểu đánh dấu
  • markerSize - Kích thước đánh dấu
  • lineThickness - Độ dày đường thẳng
  • lineDashType - Kiểu nét gạch
  • lineColor - Màu đường thẳng
  • ...
Thứ Sáu, 03/02/2023 15:50
31 👨 181
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript