Code JavaScript tạo mẫu biểu đồ đường nhiều chuỗi

Tạo biểu đồ đường nhiều chuỗi dữ liệu bằng JavaScript & CanvasJS thật dễ dàng. Dưới đây là chi tiết cách thực hiện.

Vẽ nhiều chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ giúp nó dễ dàng so sánh và đối chiếu giữa các bộ dữ liệu khác nhau. Cung cấp chú thích hoặc chia sẻ toolTip trong biểu đồ đường nhiều chuỗi có thể giúp người xem dễ nắm bắt thông tin hơn.

Ví dụ bên dưới cung cấp cho bạn giá trung bình của nhà ở tại các thành phố khác nhau bằng biểu đồ dạng đường nhiều chuỗi. Bài viết cũng bao gồm mã nguồn HTML & JavaScript cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu để chạy nội bộ.

Code mẫu JavaScript tạo biểu đồ dạng đường nhiều chuỗi dữ liệu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>  
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	title: {
		text: "Giá nhà ở trung bình"
	},
	axisX: {
		valueFormatString: "MMM YYYY"
	},
	axisY2: {
		title: "Giá niêm yết trung bình",
		prefix: "$",
		suffix: "K"
	},
	toolTip: {
		shared: true
	},
	legend: {
		cursor: "pointer",
		verticalAlign: "top",
		horizontalAlign: "center",
		dockInsidePlotArea: true,
		itemclick: toogleDataSeries
	},
	data: [{
		type:"line",
		axisYType: "secondary",
		name: "San Fransisco",
		showInLegend: true,
		markerSize: 0,
		yValueFormatString: "$#,###k",
		dataPoints: [		
			{ x: new Date(2014, 00, 01), y: 850 },
			{ x: new Date(2014, 01, 01), y: 889 },
			{ x: new Date(2014, 02, 01), y: 890 },
			{ x: new Date(2014, 03, 01), y: 899 },
			{ x: new Date(2014, 04, 01), y: 903 },
			{ x: new Date(2014, 05, 01), y: 925 },
			{ x: new Date(2014, 06, 01), y: 899 },
			{ x: new Date(2014, 07, 01), y: 875 },
			{ x: new Date(2014, 08, 01), y: 927 },
			{ x: new Date(2014, 09, 01), y: 949 },
			{ x: new Date(2014, 10, 01), y: 946 },
			{ x: new Date(2014, 11, 01), y: 927 },
			{ x: new Date(2015, 00, 01), y: 950 },
			{ x: new Date(2015, 01, 01), y: 998 },
			{ x: new Date(2015, 02, 01), y: 998 },
			{ x: new Date(2015, 03, 01), y: 1050 },
			{ x: new Date(2015, 04, 01), y: 1050 },
			{ x: new Date(2015, 05, 01), y: 999 },
			{ x: new Date(2015, 06, 01), y: 998 },
			{ x: new Date(2015, 07, 01), y: 998 },
			{ x: new Date(2015, 08, 01), y: 1050 },
			{ x: new Date(2015, 09, 01), y: 1070 },
			{ x: new Date(2015, 10, 01), y: 1050 },
			{ x: new Date(2015, 11, 01), y: 1050 },
			{ x: new Date(2016, 00, 01), y: 995 },
			{ x: new Date(2016, 01, 01), y: 1090 },
			{ x: new Date(2016, 02, 01), y: 1100 },
			{ x: new Date(2016, 03, 01), y: 1150 },
			{ x: new Date(2016, 04, 01), y: 1150 },
			{ x: new Date(2016, 05, 01), y: 1150 },
			{ x: new Date(2016, 06, 01), y: 1100 },
			{ x: new Date(2016, 07, 01), y: 1100 },
			{ x: new Date(2016, 08, 01), y: 1150 },
			{ x: new Date(2016, 09, 01), y: 1170 },
			{ x: new Date(2016, 10, 01), y: 1150 },
			{ x: new Date(2016, 11, 01), y: 1150 },
			{ x: new Date(2017, 00, 01), y: 1150 },
			{ x: new Date(2017, 01, 01), y: 1200 },
			{ x: new Date(2017, 02, 01), y: 1200 },
			{ x: new Date(2017, 03, 01), y: 1200 },
			{ x: new Date(2017, 04, 01), y: 1190 },
			{ x: new Date(2017, 05, 01), y: 1170 }
		]
	},
	{
		type: "line",
		axisYType: "secondary",
		name: "Manhattan",
		showInLegend: true,
		markerSize: 0,
		yValueFormatString: "$#,###k",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2014, 00, 01), y: 1200 },
			{ x: new Date(2014, 01, 01), y: 1200 },
			{ x: new Date(2014, 02, 01), y: 1190 },
			{ x: new Date(2014, 03, 01), y: 1180 },
			{ x: new Date(2014, 04, 01), y: 1250 },
			{ x: new Date(2014, 05, 01), y: 1270 },
			{ x: new Date(2014, 06, 01), y: 1300 },
			{ x: new Date(2014, 07, 01), y: 1300 },
			{ x: new Date(2014, 08, 01), y: 1358 },
			{ x: new Date(2014, 09, 01), y: 1410 },
			{ x: new Date(2014, 10, 01), y: 1480 },
			{ x: new Date(2014, 11, 01), y: 1500 },
			{ x: new Date(2015, 00, 01), y: 1500 },
			{ x: new Date(2015, 01, 01), y: 1550 },
			{ x: new Date(2015, 02, 01), y: 1550 },
			{ x: new Date(2015, 03, 01), y: 1590 },
			{ x: new Date(2015, 04, 01), y: 1600 },
			{ x: new Date(2015, 05, 01), y: 1590 },
			{ x: new Date(2015, 06, 01), y: 1590 },
			{ x: new Date(2015, 07, 01), y: 1620 },
			{ x: new Date(2015, 08, 01), y: 1670 },
			{ x: new Date(2015, 09, 01), y: 1720 },
			{ x: new Date(2015, 10, 01), y: 1750 },
			{ x: new Date(2015, 11, 01), y: 1820 },
			{ x: new Date(2016, 00, 01), y: 2000 },
			{ x: new Date(2016, 01, 01), y: 1920 },
			{ x: new Date(2016, 02, 01), y: 1750 },
			{ x: new Date(2016, 03, 01), y: 1850 },
			{ x: new Date(2016, 04, 01), y: 1750 },
			{ x: new Date(2016, 05, 01), y: 1730 },
			{ x: new Date(2016, 06, 01), y: 1700 },
			{ x: new Date(2016, 07, 01), y: 1730 },
			{ x: new Date(2016, 08, 01), y: 1720 },
			{ x: new Date(2016, 09, 01), y: 1740 },
			{ x: new Date(2016, 10, 01), y: 1750 },
			{ x: new Date(2016, 11, 01), y: 1750 },
			{ x: new Date(2017, 00, 01), y: 1750 },
			{ x: new Date(2017, 01, 01), y: 1770 },
			{ x: new Date(2017, 02, 01), y: 1750 },
			{ x: new Date(2017, 03, 01), y: 1750 },
			{ x: new Date(2017, 04, 01), y: 1730 },
			{ x: new Date(2017, 05, 01), y: 1730 }
		]
	},
	{
		type: "line",
		axisYType: "secondary",
		name: "Seatle",
		showInLegend: true,
		markerSize: 0,
		yValueFormatString: "$#,###k",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2014, 00, 01), y: 409 },
			{ x: new Date(2014, 01, 01), y: 415 },
			{ x: new Date(2014, 02, 01), y: 419 },
			{ x: new Date(2014, 03, 01), y: 429 },
			{ x: new Date(2014, 04, 01), y: 429 },
			{ x: new Date(2014, 05, 01), y: 450 },
			{ x: new Date(2014, 06, 01), y: 450 },
			{ x: new Date(2014, 07, 01), y: 445 },
			{ x: new Date(2014, 08, 01), y: 450 },
			{ x: new Date(2014, 09, 01), y: 450 },
			{ x: new Date(2014, 10, 01), y: 440 },
			{ x: new Date(2014, 11, 01), y: 429 },
			{ x: new Date(2015, 00, 01), y: 435 },
			{ x: new Date(2015, 01, 01), y: 450 },
			{ x: new Date(2015, 02, 01), y: 475 },
			{ x: new Date(2015, 03, 01), y: 475 },
			{ x: new Date(2015, 04, 01), y: 475 },
			{ x: new Date(2015, 05, 01), y: 489 },
			{ x: new Date(2015, 06, 01), y: 495 },
			{ x: new Date(2015, 07, 01), y: 495 },
			{ x: new Date(2015, 08, 01), y: 500 },
			{ x: new Date(2015, 09, 01), y: 508 },
			{ x: new Date(2015, 10, 01), y: 520 },
			{ x: new Date(2015, 11, 01), y: 525 },
			{ x: new Date(2016, 00, 01), y: 525 },
			{ x: new Date(2016, 01, 01), y: 529 },
			{ x: new Date(2016, 02, 01), y: 549 },
			{ x: new Date(2016, 03, 01), y: 550 },
			{ x: new Date(2016, 04, 01), y: 568 },
			{ x: new Date(2016, 05, 01), y: 575 },
			{ x: new Date(2016, 06, 01), y: 579 },
			{ x: new Date(2016, 07, 01), y: 575 },
			{ x: new Date(2016, 08, 01), y: 585 },
			{ x: new Date(2016, 09, 01), y: 589 },
			{ x: new Date(2016, 10, 01), y: 595 },
			{ x: new Date(2016, 11, 01), y: 595 },
			{ x: new Date(2017, 00, 01), y: 595 },
			{ x: new Date(2017, 01, 01), y: 600 },
			{ x: new Date(2017, 02, 01), y: 624 },
			{ x: new Date(2017, 03, 01), y: 635 },
			{ x: new Date(2017, 04, 01), y: 650 },
			{ x: new Date(2017, 05, 01), y: 675 }
		]
	},
	{
		type: "line",
		axisYType: "secondary",
		name: "Los Angeles",
		showInLegend: true,
		markerSize: 0,
		yValueFormatString: "$#,###k",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2014, 00, 01), y: 529 },
			{ x: new Date(2014, 01, 01), y: 540 },
			{ x: new Date(2014, 02, 01), y: 539 },
			{ x: new Date(2014, 03, 01), y: 565 },
			{ x: new Date(2014, 04, 01), y: 575 },
			{ x: new Date(2014, 05, 01), y: 579 },
			{ x: new Date(2014, 06, 01), y: 589 },
			{ x: new Date(2014, 07, 01), y: 579 },
			{ x: new Date(2014, 08, 01), y: 579 },
			{ x: new Date(2014, 09, 01), y: 579 },
			{ x: new Date(2014, 10, 01), y: 569 },
			{ x: new Date(2014, 11, 01), y: 525 },
			{ x: new Date(2015, 00, 01), y: 535 },
			{ x: new Date(2015, 01, 01), y: 575 },
			{ x: new Date(2015, 02, 01), y: 599 },
			{ x: new Date(2015, 03, 01), y: 619 },
			{ x: new Date(2015, 04, 01), y: 639 },
			{ x: new Date(2015, 05, 01), y: 648 },
			{ x: new Date(2015, 06, 01), y: 640 },
			{ x: new Date(2015, 07, 01), y: 645 },
			{ x: new Date(2015, 08, 01), y: 648 },
			{ x: new Date(2015, 09, 01), y: 649 },
			{ x: new Date(2015, 10, 01), y: 649 },
			{ x: new Date(2015, 11, 01), y: 649 },
			{ x: new Date(2016, 00, 01), y: 650 },
			{ x: new Date(2016, 01, 01), y: 665 },
			{ x: new Date(2016, 02, 01), y: 675 },
			{ x: new Date(2016, 03, 01), y: 695 },
			{ x: new Date(2016, 04, 01), y: 690 },
			{ x: new Date(2016, 05, 01), y: 699 },
			{ x: new Date(2016, 06, 01), y: 699 },
			{ x: new Date(2016, 07, 01), y: 699 },
			{ x: new Date(2016, 08, 01), y: 699 },
			{ x: new Date(2016, 09, 01), y: 699 },
			{ x: new Date(2016, 10, 01), y: 709 },
			{ x: new Date(2016, 11, 01), y: 699 },
			{ x: new Date(2017, 00, 01), y: 700 },
			{ x: new Date(2017, 01, 01), y: 700 },
			{ x: new Date(2017, 02, 01), y: 724 },
			{ x: new Date(2017, 03, 01), y: 739 },
			{ x: new Date(2017, 04, 01), y: 749 },
			{ x: new Date(2017, 05, 01), y: 740 }
		]
	}]
});
chart.render();

function toogleDataSeries(e){
	if (typeof(e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
		e.dataSeries.visible = false;
	} else{
		e.dataSeries.visible = true;
	}
	chart.render();
}

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể tùy biến màu sắc của từng đường hoặc thay đổi độ dày của nó bằng lineThickness. Bạn cũng có thể bật chú giải bằng showInLegend để hiện nội dung đại diện của từng đường.

Thứ Sáu, 13/01/2023 16:54
31 👨 156
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript