Code JavaScript tạo biểu đồ thác nước với màu sắc tùy biến

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh màu sắc của các thanh cho những điều kiện khác nhau như tăng hoặc giảm giá trị trong biểu đồ thác nước. Sự phân biệt trực quan này làm biểu đồ chi tiết và dễ diễn giải hơn.

Ví dụ bên dưới trình bày một mẫu biểu đồ thác nước với màu sắc tùy biến được tạo bằng JavaScript. Nhân tố này thể hiện các giá trị tăng, giảm và trung gian. Bài viết cũng bao gồm mã nguồn JavaScript mà bạn có thể chỉnh sửa trên trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Mẫu biểu đồ thác nước được tạo bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	theme: "light2", //"light1", "light2", "dark1", "dark2"
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Báo cáo thu nhập, 2016"
	},
	axisX:{
		labelFontSize: 12,
		labelMaxWidth: 70
	},
	axisY: {
		prefix: "$"
	},	
	data: [{
		type: "waterfall",
		yValueFormatString: "$#,##0",
		risingColor: "#5B9BD5",
		fallingColor: "#ED7D31",
		lineColor: "#222222",
		dataPoints: [
			{ label: "Doanh thu thuần", y: 240631 },
			{ label: "Hàng tồn kho", y: -115000 },
			{ label: "Hàng hóa", y: -18900 },
			{ label: "Chi phí bán hàng khác", y: -6990 },
			{ label: "Tổng thu nhập", isIntermediateSum: true, color: "#C7C7C7" },
			{ label: "Nhân viên", y: -27500 },
			{ label: "Tiếp thị", y: -12000 },
			{ label: "Cơ sở vật chất khác", y: -35100 },
			{ label: "Thu nhập hoạt động", isCumulativeSum: true, color: "#C7C7C7" },
			{ label: "Thuế", y: -4500 },
			{ label: "Thu nhập ròng", isCumulativeSum: true}
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy chỉnh biểu đồ

Bạn có thể thay đổi màu sắc theo giá trị âm hoặc dương trong đồ thị bằng thuộc tính risingColorfallingColor; điều chỉnh lineThickness hoặc lineColor để dễ phân biệt các đường phân tách dữ liệu.

Những lựa chọn tùy biến khác bao gồm color, lineDashType, dataPointWidth

Trên đây là mẫu biểu đồ thác nước có thể thay đổi màu sắc được tạo bằng JavaScript. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Sáu, 10/03/2023 16:44
31 👨 237
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript