Code JavaScript tạo biểu đồ & đồ thị vùng Spline theo phạm vi

Range Spline Area Chart giống như biểu đồ vùng theo phạm vi thường thấy, ngoài trừ việc nó dùng các đường cong mượt mà. Kiểu đồ thị này được dùng để hiện các biến thể trong phạm vi được cung cấp. Ngoài ra, nó cũng được yêu thích bởi chúng đẹp hơn khi so sánh với biểu đồ vùng theo phạm vi thông thường.

Giống như các biểu đồ vùng khác, bạn cũng có thể tương tác với Range Spline Area Chart theo nhiều cách khác nhau như chèn hiệu ứng động, thu phóng, xoay & xuất chúng dưới dạng ảnh.

Ví dụ bên dưới minh họa một biểu đồ vùng dạng spline theo phạm vi được tạo bằng JavaScript. Bạn có thể chỉnh sửa mã nguồn ngay trên trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Biểu đồ JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	exportEnabled: true,
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Biến thiên nhiệt độ trung bình hàng tháng ở New Delhi"
	},		
	axisX: {
		valueFormatString: "MMMM"
	},
	axisY: { 
		title: "Nhiệt độ (°C)",
		suffix: " °C"
	},
	data: [{
		type: "rangeSplineArea",
		indexLabel: "{y[#index]}°",
		xValueFormatString: "MMMM YYYY",
		toolTipContent: "{x} </br> <strong>Temperature: </strong> </br> Min: {y[0]} °C, Max: {y[1]} °C",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2016, 00, 01), y: [7, 18] },
			{ x: new Date(2016, 01, 01), y: [11, 23] },
			{ x: new Date(2016, 02, 01), y: [15, 28] },
			{ x: new Date(2016, 03, 01), y: [22, 36] },
			{ x: new Date(2016, 04, 01), y: [26, 39] },
			{ x: new Date(2016, 05, 01), y: [27, 37] },
			{ x: new Date(2016, 06, 01), y: [27, 34] },
			{ x: new Date(2016, 07, 01), y: [26, 33] },
			{ x: new Date(2016, 08, 01), y: [24, 33] },
			{ x: new Date(2016, 09, 01), y: [19, 31] },
			{ x: new Date(2016, 10, 01), y: [13, 27] },
			{ x: new Date(2016, 11, 01), y: [08, 21] }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Một số thuộc tính có thể điều chỉnh cho biểu đồ JavaScript trên:

  • markerType: Chỉnh sửa kiểu đánh dấu
  • fillOpacity: Độ mờ khi lấp đầy
  • Color: Màu sắc
  • markerColor: Màu đánh dấu
  • lineColor: Màu đường thẳng
  • lineThickness: Độ dày đường thẳng
Thứ Tư, 15/02/2023 17:10
51 👨 159
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Code mẫu