Code JavaScript tạo biểu đồ dạng nến đa chuỗi dữ liệu

Biểu đồ hình nến đa chuỗi dữ liệu hữu ích khi bạn phải so sánh từ hai tập dữ liệu trở lên. Từng điểm dữ liệu bên trong đại diện cho các giá trị mở, cao, thấp và kín. Biểu đồ cây nến chủ yếu được dùng để trình bày giá cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa…

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ nến so sánh giá cổ phiếu của AT&T với Verizon vào năm 2016 được tạo bằng JavaScript. Bài viết cũng cung cấp mã nguồn cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt và lưu về máy để chạy nội bộ.

Biểu đồ cây nến nhiều chuỗi dữ liệu trong JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	theme: "light2", // bạn có thể thay bằng "light1", "light2", "dark1", "dark2"
	exportEnabled: true,
	title:{
		text: "Giá cổ phiếu: So sánh AT&T và Verizon năm 2016"
	},
	axisX: {
		valueFormatString: "MMM"
	},
	axisY: {
		prefix: "$",
		title: "Giá (USD)"
	},
	toolTip: {
		shared: true
	},
	legend: {
		cursor: "pointer",
		itemclick: toogleDataSeries
	},
	data: [{
		type: "candlestick",
		showInLegend: true,
		name: "AT&T",
		yValueFormatString: "$###0.00",
		xValueFormatString: "MMMM YY",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2016, 00, 01), y: [34.080002, 36.060001, 33.410000, 36.060001] },
			{ x: new Date(2016, 01, 01), y: [36.040001, 37.500000, 35.790001, 36.950001] },
			{ x: new Date(2016, 02, 01), y: [37.099998, 39.720001, 37.060001, 39.169998] },
			{ x: new Date(2016, 03, 01), y: [38.669998, 39.360001, 37.730000, 38.820000] },
			{ x: new Date(2016, 04, 01), y: [38.869999, 39.669998, 37.770000, 39.150002] },
			{ x: new Date(2016, 05, 01), y: [39.099998, 43.419998, 38.580002, 43.209999] },
			{ x: new Date(2016, 06, 01), y: [43.209999, 43.889999, 41.700001, 43.290001] },
			{ x: new Date(2016, 07, 01), y: [43.250000, 43.500000, 40.549999, 40.880001] },
			{ x: new Date(2016, 08, 01), y: [40.849998, 41.700001, 39.549999, 40.610001] },
			{ x: new Date(2016, 09, 01), y: [40.619999, 41.040001, 36.270000, 36.790001] },
			{ x: new Date(2016, 10, 01), y: [36.970001, 39.669998, 36.099998, 38.630001] },
			{ x: new Date(2016, 11, 01), y: [38.630001, 42.840000, 38.160000, 40.380001] }
		]
	},
	{
		type: "candlestick",
		showInLegend: true,
		name: "Verizon",
		yValueFormatString: "$###0.00",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2016, 00, 01), y: [45.669998, 49.990002, 43.790001, 49.970001] },
			{ x: new Date(2016, 01, 01), y: [49.939999, 51.380001, 49.270000, 50.730000] },
			{ x: new Date(2016, 02, 01), y: [50.990002, 54.369999, 50.980000, 54.080002] },
			{ x: new Date(2016, 03, 01), y: [53.320000, 54.490002, 49.470001, 50.939999] },
			{ x: new Date(2016, 04, 01), y: [51.220001, 51.700001, 49.049999, 50.900002] },
			{ x: new Date(2016, 05, 01), y: [50.869999, 55.919998, 50.119999, 55.840000] },
			{ x: new Date(2016, 06, 01), y: [55.849998, 56.950001, 54.439999, 55.410000] },
			{ x: new Date(2016, 07, 01), y: [55.580002, 55.820000, 51.900002, 52.330002] },
			{ x: new Date(2016, 08, 01), y: [52.139999, 53.880001, 51.020000, 51.980000] },
			{ x: new Date(2016, 09, 01), y: [51.840000, 52.139999, 47.580002, 48.099998] },
			{ x: new Date(2016, 10, 01), y: [48.320000, 51.200001, 46.009998, 49.900002] },
			{ x: new Date(2016, 11, 01), y: [49.799999, 53.900002, 49.310001, 53.380001] }
		]
	}]
});
chart.render();

function toogleDataSeries(e) {
	if (typeof (e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
		e.dataSeries.visible = false;
	} else {
		e.dataSeries.visible = true;
	}
	e.chart.render();
}

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script type="text/javascript" src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy chỉnh biểu đồ

Bạn có thể hiện chú giải bằng cách đặt showInLegend sang true. Tính năng này thật sự hữu ích, giúp dữ liệu trên biểu đồ dễ đọc hơn. Những lựa chọn tùy biến liên quan khác bao gồm exportEnabled, animationEnabled

Thứ Năm, 06/04/2023 16:57
51 👨 214
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript