Code JavaScript tạo biểu đồ kim tự tháp với các vùng tỷ lệ thuận với giá trị

Giá trị của điểm dữ liệu có thể được đại diện bằng một phần trong tổng số chiều cao hoặc tổng vùng ở biểu đồ dạng phễu. Bạn cũng có thể đảo ngược biểu đồ/đồ thị kim tự tháp lên hoặc xuống.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ kim tự tháp với vùng/khu vực tỷ lệ thuận theo giá trị. Bạn sẽ có code JavaScript mẫu để chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy chạy nội bộ.

Mẫu biểu đồ JavaScript được tạo bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	exportEnabled: true,
	title:{
		text: "Chi phí sản xuất sản phẩm"
	},
	data: [{
		type: "pyramid",
		indexLabelFontSize: 18,
		valueRepresents: "area",
		showInLegend: true,
		legendText: "{indexLabel}",
		toolTipContent: "<b>{indexLabel}:</b> {y}%",
		dataPoints: [
			{ y: 30, indexLabel: "Nghiên cứu và thiết kế" },
			{ y: 30, indexLabel: "Sản xuất" },
			{ y: 15, indexLabel: "Tiếp thị" },
			{ y: 13, indexLabel: "Vận chuyển" },
			{ y: 12, indexLabel: "Bán lẻ" }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy chỉnh biểu đồ

Bạn có thể trình bày giá trị của điểm dữ liệu bằng cách chỉnh khu vực hoặc chiều cao ở thuộc tính valueRepresents có sẵn ở cấp chuỗi dữ liệu.

Những lựa chọn tùy biến khác là indexLabelPlacement, IndexLabelFontColor, showInLegend

Thứ Bảy, 08/04/2023 08:22
31 👨 237
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript