Code JavaScript tạo mẫu biểu đồ vùng nhiều chuỗi dữ liệu

Biểu đồ vùng đa chuỗi được dùng để so sánh hai hoặc nhiều giá trị tích lũy theo giai đoạn thời gian. Nó hữu ích khi bạn quan tâm tới tổng tích lũy (vùng được tô bóng) theo một giai đoạn thời gian hoặc phạm vi của giá trị.

Ví dụ bên dưới hiện biểu đồ theo vùng đa chuỗi được tạo bằng JavaScript. Bạn cũng có code JavaScript mẫu để chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy chạy nội bộ.

Code JavaScript tạo biểu đồ vùng đa chuỗi

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title: {
		text: "Phân tích email hàng ngày"
	},
	axisX: {
		valueFormatString: "DDD",
		minimum: new Date(2017, 1, 5, 23),
		maximum: new Date(2017, 1, 12, 1)
	},
	axisY: {
		title: "Số tin nhắn"
	},
	legend: {
		verticalAlign: "top",
		horizontalAlign: "right",
		dockInsidePlotArea: true
	},
	toolTip: {
		shared: true
	},
	data: [{
		name: "Đã nhận",
		showInLegend: true,
		legendMarkerType: "square",
		type: "area",
		color: "rgba(40,175,101,0.6)",
		markerSize: 0,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2017, 1, 6), y: 220 },
			{ x: new Date(2017, 1, 7), y: 120 },
			{ x: new Date(2017, 1, 8), y: 144 },
			{ x: new Date(2017, 1, 9), y: 162 },
			{ x: new Date(2017, 1, 10), y: 129 },
			{ x: new Date(2017, 1, 11), y: 109 },
			{ x: new Date(2017, 1, 12), y: 129 }
		]
	},
	{
		name: "Đã gửi",
		showInLegend: true,
		legendMarkerType: "square",
		type: "area",
		color: "rgba(0,75,141,0.7)",
		markerSize: 0,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2017, 1, 6), y: 42 },
			{ x: new Date(2017, 1, 7), y: 34 },
			{ x: new Date(2017, 1, 8), y: 29 },
			{ x: new Date(2017, 1, 9), y: 42 },
			{ x: new Date(2017, 1, 10), y: 53},
			{ x: new Date(2017, 1, 11), y: 15 },
			{ x: new Date(2017, 1, 12), y: 12 }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể gắn màu sắc khác nhau cho từng chuỗi dữ liệu bằng thuộc tính color. fillOpacity cũng là lựa chọn chỉnh màu hấp dẫn. Ngoài ra, bạn còn có thể thay đổi:

  • lineColor - Màu sắc đường thẳng
  • lineThickness - Độ dày của đường
  • markerColor - Màu sắc đánh dấu
  • markerBorderThickness - Độ dày đường viền đánh dấu
Thứ Ba, 07/02/2023 14:40
31 👨 181
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript