Code JavaScript tạo biểu đồ/đồ thị cột dạng xếp chồng

Biểu đồ cột dạng xếp chồng còn được gọi là biểu đồ thanh xếp chồng. Đúng như tên gọi, biểu đồ này được tạo thành bằng cách xếp chồng nhiều cột/thanh dữ liệu. Chúng cho bạn thấy mối quan hệ giữa từng giá trị với tổng số. Biểu đồ có tính tương tác, hỗ trợ hiệu ứng động, thu phóng, xoay & xuất dưới dạng ảnh.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ cột xếp chồng được tạo bằng JavaScript kèm code nguồn HTML cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Biểu đồ cột xếp chồng được tạo bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head> 
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Google - Doanh thu hàng quý hợp nhất",
		fontFamily: "arial black",
		fontColor: "#695A42"
	},
	axisX: {
		interval: 1,
		intervalType: "year"
	},
	axisY:{
		valueFormatString:"$#0bn",
		gridColor: "#B6B1A8",
		tickColor: "#B6B1A8"
	},
	toolTip: {
		shared: true,
		content: toolTipContent
	},
	data: [{
		type: "stackedColumn",
		showInLegend: true,
		color: "#696661",
		name: "Q1",
		dataPoints: [
			{ y: 6.75, x: new Date(2010,0) },
			{ y: 8.57, x: new Date(2011,0) },
			{ y: 10.64, x: new Date(2012,0) },
			{ y: 13.97, x: new Date(2013,0) },
			{ y: 15.42, x: new Date(2014,0) },
			{ y: 17.26, x: new Date(2015,0) },
			{ y: 20.26, x: new Date(2016,0) }
		]
		},
		{    
			type: "stackedColumn",
			showInLegend: true,
			name: "Q2",
			color: "#EDCA93",
			dataPoints: [
				{ y: 6.82, x: new Date(2010,0) },
				{ y: 9.02, x: new Date(2011,0) },
				{ y: 11.80, x: new Date(2012,0) },
				{ y: 14.11, x: new Date(2013,0) },
				{ y: 15.96, x: new Date(2014,0) },
				{ y: 17.73, x: new Date(2015,0) },
				{ y: 21.5, x: new Date(2016,0) }
			]
		},
		{    
			type: "stackedColumn",
			showInLegend: true,
			name: "Q3",
			color: "#695A42",
			dataPoints: [
				{ y: 7.28, x: new Date(2010,0) },
				{ y: 9.72, x: new Date(2011,0) },
				{ y: 13.30, x: new Date(2012,0) },
				{ y: 14.9, x: new Date(2013,0) },
				{ y: 18.10, x: new Date(2014,0) },
				{ y: 18.68, x: new Date(2015,0) },
				{ y: 22.45, x: new Date(2016,0) }
			]
		},
		{    
			type: "stackedColumn",
			showInLegend: true,
			name: "Q4",
			color: "#B6B1A8",
			dataPoints: [
				{ y: 8.44, x: new Date(2010,0) },
				{ y: 10.58, x: new Date(2011,0) },
				{ y: 14.41, x: new Date(2012,0) },
				{ y: 16.86, x: new Date(2013,0) },
				{ y: 10.64, x: new Date(2014,0) },
				{ y: 21.32, x: new Date(2015,0) },
				{ y: 26.06, x: new Date(2016,0) }
			]
	}]
});
chart.render();

function toolTipContent(e) {
	var str = "";
	var total = 0;
	var str2, str3;
	for (var i = 0; i < e.entries.length; i++){
		var str1 = "<span style= \"color:"+e.entries[i].dataSeries.color + "\"> "+e.entries[i].dataSeries.name+"</span>: $<strong>"+e.entries[i].dataPoint.y+"</strong>bn<br/>";
		total = e.entries[i].dataPoint.y + total;
		str = str.concat(str1);
	}
	str2 = "<span style = \"color:DodgerBlue;\"><strong>"+(e.entries[0].dataPoint.x).getFullYear()+"</strong></span><br/>";
	total = Math.round(total * 100) / 100;
	str3 = "<span style = \"color:Tomato\">Total:</span><strong> $"+total+"</strong>bn<br/>";
	return (str2.concat(str)).concat(str3);
}

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể hiện chú giải bằng cách đặt showInLegend sang true. Chú giải sẽ giúp người xem dễ đọc dữ liệu trên bản đồ hơn. Một số lựa chọn tùy chỉnh khác bao gồm:

 • Color - Màu sắc
 • dataPointWidth - Độ rộng điểm dữ liệu
 • ...
Thứ Năm, 02/03/2023 16:57
51 👨 473
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ JavaScript