Code mẫu JavaScript tạo biểu đồ với trục đảo ngược

Bạn có thể đảo ngược thứ tự bên trong các danh mục hoặc giá trị nằm trên các trục. Ví dụ, giá trị lớn nhất có thể được đặt gần gốc, trong khi giá trị nhỏ nhất được đặt cách xa nó. Bạn có thể đảo ngược cả trục X và Y. Tính năng này có thể hữu ích để hiện các vị trí trong sự kiện thể thao, độ sâu…

Ví dụ bên dưới hiện độ sâu của đại dương ở các cấp độ khác nhau. Nó cũng bao gồm code nguồn HTML/JavaScript mà bạn có thể chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu để chạy nội bộ.

Code mẫu chart JavaScript với biểu đồ đảo ngược

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>  
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	exportEnabled: true,
	theme: "light2", // Bạn có thể thay bằng "light1", "light2", "dark1", "dark2"
	title:{
		text: "Độ sâu của đại dương ở các cấp độ khác nhau"
	},
	axisY: {
		title: "Độ sâu (đơn vị: mét)",
		suffix: " m",
		reversed: true
	},
	axisX2: {
		tickThickness: 0,
		labelAngle: 0
	},
	data: [{
		type: "column",
		axisXType: "secondary",
		yValueFormatString: "#,##0 meters",
      	indexLabelFontSize: 16,
		dataPoints: [
			{ y: 300, label: "Thềm lục địa" },
			{ y: 3000, label: "Dốc lục địa" },
			{ y: 4000, label: "Rìa lục địa" },
			{ y: 6000, label: "Đồng bằng biển thẳm", indexLabel: "\u2193 Sâu nhất" },
			{ y: 4400, label: "Núi ngầm" }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Tùy biến biểu đồ

Bạn cũng có thể dùng thang đo biểu đồ logarit trên trục bằng thuộc tính logarithmic. Bạn cũng có thể định dạng các nhãn trục bằng labelFormatter hoặc thêm một chút nội dung vào nhãn hiện có bằng suffix. Bạn cũng có thể tùy chỉnh sâu hơn các nhãn trục bằng:

  • labelFontSize: Kích thước font của nhãn
  • labelFontColor: Màu font của nhãn
  • Prefix: Tiền tố

Trên đây là một mẫu code JavaScript giúp bạn tạo bản đồ với trục nằm ngược ở phía trên cùng. Bạn có thể sử dụng ngay code trên làm mẫu và chỉ cần thay đổi các trị và nội dung. Hi vọng code tạo biểu đồ bằng JavaScript này hữu ích với các bạn.

Thứ Tư, 28/12/2022 17:01
31 👨 143
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript