Code JavaScript tạo mẫu biểu đồ phân tán/điểm nhiều chuỗi dữ liệu

CanvasJS cho phép kết hợp hai hoặc nhiều chuỗi dữ liệu để tạo biểu đồ phân tán đa chuỗi. Bạn có thể thêm chú giải cho từng chuỗi dữ liệu để biểu đồ "giàu" thông tin và dễ đọc hơn.

Ví dụ bên dưới minh họa biểu đồ/đồ thị phân tán nhiều chuỗi dữ liệu. Ngoài ra, bạn cũng có code nguồn có thể chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Biểu đồ phân tán nhiều chuỗi dữ liệu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>  
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Hiệu suất của server"
	},
	axisX: {
		title:"Tải server (TPS)"
	},
	axisY:{
		title: "Thời gian phản hồi (ms)",
		includeZero: true
	},
	data: [{
		type: "scatter",
		toolTipContent: "<span style=\"color:#4F81BC \"><b>{name}</b></span><br/><b> Tải:</b> {x} TPS<br/><b> Thời gian phản hồi:</b></span> {y} ms",
		name: "Server Pluto",
		showInLegend: true,
		dataPoints: [
			{ x: 23, y: 330 },
			{ x: 28, y: 390 },
			{ x: 39, y: 400 },
			{ x: 34, y: 430 },
			{ x: 24, y: 321 },
			{ x: 29, y: 250 },
			{ x: 29, y: 370 },
			{ x: 23, y: 290 },
			{ x: 27, y: 250 },
			{ x: 34, y: 380 },
			{ x: 36, y: 320 },
			{ x: 33, y: 405 },
			{ x: 32, y: 453 },
			{ x: 21, y: 292 }
		]
	},
	{
		type: "scatter",
		name: "Server Mars",
		showInLegend: true, 
		toolTipContent: "<span style=\"color:#C0504E \"><b>{name}</b></span><br/><b> Tải:</b> {x} TPS<br/><b> Thời gian phản hồi:</b></span> {y} ms",
		dataPoints: [
			{ x: 19, y: 200 },
			{ x: 27, y: 300 },
			{ x: 35, y: 330 },
			{ x: 32, y: 190 },
			{ x: 29, y: 189 },
			{ x: 22, y: 150 },
			{ x: 27, y: 200 },
			{ x: 26, y: 190 },
			{ x: 24, y: 225 },
			{ x: 33, y: 330 },
			{ x: 34, y: 250 },
			{ x: 30, y: 120 },
			{ x: 37, y: 153 },
			{ x: 24, y: 196 }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>

</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể thay đổi màu sắc của chuỗi phân tán hay các điểm bằng thuộc tính color; chỉnh sửa kiểu đánh dấu bằng markerType để đại diện cho điểm dữ liệu với các dấu tùy biến.

Một số lựa chọn tùy biến thường thấy khác là:

  • markerColor: Màu đánh dấu
  • markerBorderColor: Màu đường viền đánh dấu
  • markerSize: Kích thước đánh dấu
Thứ Hai, 24/04/2023 14:18
31 👨 233
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript