Code mẫu biểu đồ & đồ thị JavaScript với label Index/ Data

Thẻ label Index hay Data có thể được dùng để hiện thông tin bổ sung như giá trị nằm trên cùng của các điểm dữ liệu trong biểu đồ. Bạn cũng có thể dùng nó để highlight bất kỳ dữ liệu được quan tâm đặc biệt.

Index Label có thể dùng trên mọi bản đồ trong CanvasJS Library bao gồm biểu đồ đường, vùng, doughnut, thanh... Ví dụ bên dưới hiện một mẫu biểu đồ được tạo bằng JavaScript với label index cho điểm dữ liệu cao nhất đi kèm mã nguồn mà bạn có thể chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu để chạy biểu đồ nội bộ:

Mẫu biểu đồ JavaScript được tùy biến bằng code Index Label

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	exportEnabled: true,
	theme: "light1",//Bạn có thể thay thử light1, light2, dark1, dark2
	title:{
		text: "Biểu đồ cột đơn giản với label Index"
	},
 	axisY: {
   includeZero: true
  },
	data: [{
		type: "column", //Thay đổi kiểu sang dạng bar, line, pie, area...
		//indexLabel: "{y}", //Hiện y trên tất cả cột dữ liệu
		indexLabelFontColor: "#5A5757",
   	indexLabelFontSize: 11,
		indexLabelPlacement: "outside",
		dataPoints: [
			{ x: 10, y: 71 },
			{ x: 20, y: 55 },
			{ x: 30, y: 50 },
			{ x: 40, y: 65 },
			{ x: 50, y: 92, indexLabel: "\u2605 Cao nhất" },
			{ x: 60, y: 68 },
			{ x: 70, y: 38 },
			{ x: 80, y: 71 },
			{ x: 90, y: 54 },
			{ x: 100, y: 60 },
			{ x: 110, y: 36 },
			{ x: 120, y: 49 },
			{ x: 130, y: 21, indexLabel: "\u2691 Thấp nhất" }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvaJS

Trên đây là một ví dụ đơn giản về cách tạo biểu đồ bằng JavaScript. Bạn có thể thay đổi thoải mái kích thước font chữ cùng nội dung hiện trên bản đồ trong code mẫu trên.

Trong biểu đồ JavaScript trên, bạn có thể tùy biến hiển thị bằng các lựa chọn như:

 • theme: thay đổi theme biểu đồ
 • text: thay đổi tên biểu đồ
 • type: loại biểu đồ, có thể dùng column, bar, line....
 • indexLabelFontColor: thay đổi mã màu font chữ giá trị các điểm
 • indexLabelFontSize: thay đổi kích thước font
 • indexLabelFontFamily: thay đổi kiểu font
 • indexLabelPlacement: thay đổi vị trí đặt label index
Thứ Ba, 20/12/2022 17:09
51 👨 212
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ JavaScript