Code JavaScript tạo biểu đồ/đồ thị box và whisker

JavaScript Box & Whisker Chart hay còn gọi là biểu đồ hộp (Box Plot) được dùng dể hiện phân bổ dữ liệu số thông qua các phần tư của chúng, đồng thời làm nổi bật các giá trị trung bình.

Biểu đồ hộp có các đường kéo dài theo chiều dọc từ những ô chứa đường nằm ngang ở những điểm cực trị (whisker), biểu thị sự thay đổi bên ngoài các phần tư trên và dưới. Biểu đồ Box và Whisker có tính tương tác, hỗ trợ hoạt ảnh, xuất biểu đồ dưới dạng hình ảnh…

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ/đồ thị box và whisker được tạo bằng JavaScript. Bài viết cũng cung cấp mã nguồn cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt và lưu về máy để chạy nội bộ.

Biểu đồ hộp được tạo bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Thống kê giấc ngủ hàng ngày của nhóm tuổi 12 - 20"
	},
	axisX: {
		valueFormatString: "DDD"
	},
	axisY: {
		title: "Thời gian ngủ (theo giờ)",
		includeZero: true
	},
	data: [{
		type: "boxAndWhisker",
		xValueFormatString: "DDDD",
		yValueFormatString: "#0.0 giờ",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2017, 6, 3), y: [4, 6, 8, 9, 7] },
			{ x: new Date(2017, 6, 4), y: [5, 6, 7, 8, 6.5] },
			{ x: new Date(2017, 6, 5), y: [4, 5, 7, 8, 6.5] },
			{ x: new Date(2017, 6, 6), y: [3, 5, 6, 9, 5.5] },
			{ x: new Date(2017, 6, 7), y: [6, 8, 10, 11, 8.5] },
			{ x: new Date(2017, 6, 8), y: [5, 7, 9, 12, 7.5] },
			{ x: new Date(2017, 6, 9), y: [4, 6, 8, 9, 7] }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://cdn.canvasjs.com/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tinh chỉnh biểu đồ

Bạn thoải mái thay đổi các thiết lập thuộc tính để có cách vẽ biểu đồ box và whisker như ý muốn. Ví dụ:

 • uperBoxColor: Chọn màu cho hộp ở trên
 • lowerBoxColor: Chọn màu cho hộp ở dưới
 • whiskerColor: Chọn màu whisker
 • whiskerThickness: Độ dày của whisker
 • stemColor: Màu stem (thân)
 • Color: Màu sắc
 • ...
Thứ Ba, 09/05/2023 12:58
51 👨 268
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ JavaScript