Đối tượng Math trong JavaScript

Đối tượng Math cung cấp cho bạn các thuộc tính và phương thức cho các hằng số và hàm toán học. Không giống các đối tượng Global khác, Math không là một constructor. Tất cả thuộc tính và phương thức của Math là tĩnh (Static) và có thể được gọi bởi sử dụng Math như là một đối tượng mà không phải tạo nó.

Vì thế, bạn tham chiếu hằng số pi như là Math.PI và bạn gọi hàm sin như là Math.sin(x), với x là tham số của phương thức.

Cú pháp

Cú pháp để gọi các thuộc tính và phương thức của Math như sau:

var pi_val = Math.PI;
var sine_val = Math.sin(30);

Các thuộc tính của Math

Bảng dưới liệt kê các thuộc tính của Math và miêu tả nó.

Thuộc tínhMiêu tả
EHằng số E, và cơ số của thuật toán tự nhiên (ký hiệu: ln), xấp xỉ 2,718
LN2Logarit tự nhiên của 2 , xấp xỉ 0,693.
LN10Logarit tự nhiên của 10, xấp xỉ 2,302.
LOG2ELogarit cơ số 2 của E, xấp xỉ 1,442.
LOG10ELogarit cơ số 10 của E, xấp xỉ 0,434.
PIHệ số Pi, xấp xỉ 3,14159.
SQRT1_2Căn bậc hai của 1/2; xấp xỉ 0,707.
SQRT2Căn bậc hai của 2, xấp xỉ 1,414.

Các phương thức của Math

Bảng dưới liệt kê các phương thức của Math và miêu tả nó.

Phương thứcMiêu tả
abs()Trả về trị tuyệt đối của một số
acos()Trả về arccos (giá trị radians) của một số
asin()Trả về arcsin (giá trị radians) của một số
atan()Trả về arctan (giá trị radians) của một số
atan2()Trả về tang lượng giác ngược
ceil()Trả về số integer nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số
cos()Trả về cos của một số.
exp()Trả về EN, với N là tham số, và E là hằng số Euler
floor()Trả về số integer lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng một số
log()Trả về logarit cơ số e của một số
max()Trả về số lớn nhất của 0 hoặc nhiều số
min()Trả về số nhỏ nhất của 0 hoặc nhiều số
pow()Trả về giá trị của (cơ số)(số mũ).
random()Trả về một số ngẫu nhiên giữa hai số 0 và 1.
round()Làm tròn số. Trả về giá trị của một số integer gần nhất.
sin()Trả về sin của một số
sqrt()Trả về căn bậc hai của một số
tan()Trả về tan của một số
toSource()Trả về chuỗi "Math"

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Đối tượng Date trong JavaScript

Bài tiếp: Regular Expression và RegExp trong JavaScript

Thứ Ba, 31/07/2018 16:12
51 👨 971
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript