Code JavaScript tạo biểu đồ đường có điểm ngắt trục

Dạng biểu đồ Scale/Axis Break có thể rất hữu ích khi bạn muốn trình bày hai phạm vi riêng biệt trong cùng một vùng trên biểu đồ. Biểu đồ đường/tuyến hỗ trợ ngắt trục/thang đo trên cả hai trục giống như bất kỳ CanvasJS Graph khác.

Ví dụ bên dưới hiện biểu đồ đường/tuyến có tính năng ngắt trục. Bài viết cũng cung cấp code JavaScript mà bạn có thể chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Biểu đồ đường trong JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>  
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Lưu lượng truy cập web"
	},
	axisX:{
		valueFormatString: "DD MMM"
	},
	axisY: {
		title: "Số khách truy cập",
		scaleBreaks: {
			autoCalculate: true
		}
	},
	data: [{
		type: "line",
		xValueFormatString: "DD MMM",
		color: "#F08080",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2017, 0, 1), y: 610 },
			{ x: new Date(2017, 0, 2), y: 680 },
			{ x: new Date(2017, 0, 3), y: 690 },
			{ x: new Date(2017, 0, 4), y: 700 },
			{ x: new Date(2017, 0, 5), y: 710 },
			{ x: new Date(2017, 0, 6), y: 658 },
			{ x: new Date(2017, 0, 7), y: 734 },
			{ x: new Date(2017, 0, 8), y: 963 },
			{ x: new Date(2017, 0, 9), y: 847 },
			{ x: new Date(2017, 0, 10), y: 853 },
			{ x: new Date(2017, 0, 11), y: 869 },
			{ x: new Date(2017, 0, 12), y: 943 },
			{ x: new Date(2017, 0, 13), y: 970 },
			{ x: new Date(2017, 0, 14), y: 869 },
			{ x: new Date(2017, 0, 15), y: 890 },
			{ x: new Date(2017, 0, 16), y: 930 },
			{ x: new Date(2017, 0, 17), y: 1850 },
			{ x: new Date(2017, 0, 18), y: 1905 },
			{ x: new Date(2017, 0, 19), y: 1980 },
			{ x: new Date(2017, 0, 20), y: 1858 },
			{ x: new Date(2017, 0, 21), y: 1034 },
			{ x: new Date(2017, 0, 22), y: 963 },
			{ x: new Date(2017, 0, 23), y: 847 },
			{ x: new Date(2017, 0, 24), y: 853 },
			{ x: new Date(2017, 0, 25), y: 869 },
			{ x: new Date(2017, 0, 26), y: 943 },
			{ x: new Date(2017, 0, 27), y: 970 },
			{ x: new Date(2017, 0, 28), y: 869 },
			{ x: new Date(2017, 0, 29), y: 890 },
			{ x: new Date(2017, 0, 30), y: 930 },
			{ x: new Date(2017, 0, 31), y: 750 }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ/đồ thị

Bạn có thể tùy chỉnh cách trình bày các dấu ngắt trong biểu đồ bằng thuộc tính type. Các lựa chọn tùy chỉnh phổ biến khác bao gồm:

  • lineThickness - độ dày của đường
  • startValue - Giá trị bắt đầu
  • endValue - Giá trị kết thúc
  • Spacing - Khoảng cách
  • CollapsibleThreshold - Ngưỡng thu gọn
Thứ Năm, 19/01/2023 16:45
51 👨 87
0 Bình luận
Sắp xếp theo