Code JavaScript tạo biểu đồ đường/tuyến với trục thang đo logarit

Biểu đồ đường/tuyến hỗ trợ thang đo logarit cho cả hai trục X và Y. Chúng thực sự hữu ích khi vẽ các giá trị khoa học hoặc toán học. Bạn cũng có thể chọn cơ số logarit cho các trục khác nhau.

Ví dụ bên dưới cho biết phản hồi tần số của bộ lọc thông thấp (low pass) bằng Line Chart với trục logarit dọc trục X. Nó cũng chứa mã nguồn JavaScript cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy chạy nội bộ.

Biểu đồ đường JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var step = Math.pow(10, .05);
var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	zoomEnabled: true,
	zoomType: "xy",
	exportEnabled: true,
	title: {
		text: "Đáp ứng tần số của bộ lọc thông thấp"
	},
	subtitles:[{
		text: "Trục X là thước đo logarit",
		fontSize: 14
	}],
	axisX: {
		logarithmic: true,
		title: "Tần số \u03C9(rad/s)",
		minimum: .01,
		suffix: "\u03C9\u2099",
		stripLines: [{
			value: 1,
			label: "Cutoff Frequency",
			labelFontColor: "#808080",
			labelAlign: "near"
		}]
	},
	axisY: {
		title: "Kiểu 1 Magnitude (db)",
		titleFontColor: "#4F81BC",
		labelFontColor: "#4F81BC"
	},
	axisY2: {
		title: "Kiểu 2 Magnitude (db)",
		titleFontColor: "#C0504E",
		labelFontColor: "#C0504E"
	},
	toolTip: {
		shared: true
	},
	legend:{
		cursor:"pointer",
		itemclick: toogleDataSeries
	},
	data: [{
		type: "line",
		name: "Kiểu Filter 1",
		showInLegend: true,
		yValueFormatString: "#,##0.00 db",
		xValueFormatString: "\u03C9 = #,##0.00#\u03C9\u2099",
		dataPoints: type1DataPoints(step)
	},
	{
		type: "line",
		name: "Kiểu Filter 2",
		color: "#C0504E",
		showInLegend: true,
		axisYType: "secondary",
		yValueFormatString: "#,##0.00 db",
		xValueFormatString: "\u03C9 = #,##0.00#\u03C9\u2099",
		dataPoints: type2DataPoints(.02, step)
	}]
});

chart.render();

function type1DataPoints(step){
	var dataPoints = [];
	var h;
	for(var w = .01; w < 100 ; w *= step){
		h =  -5 * Math.log(w*w + 1);
		dataPoints.push({x: w, y: h});
	}
	return dataPoints
}

function type2DataPoints(e, step){
	var dataPoints = [];
	var h;
	for(var w = .01; w < 100 ; w *= step){
		h =  -5 * Math.log(Math.pow((1 - w*w), 2) + 4 *e*e*w*w);
		dataPoints.push({x: w, y: h});
	}
	return dataPoints;
}

function toogleDataSeries(e){
	if (typeof(e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
		e.dataSeries.visible = false;
	} else{
		e.dataSeries.visible = true;
	}
	chart.render();
}

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể thiết lập trục logarit bằng cách đặt thuộc tính logarithmic sang true. Bạn cũng có thể đặt cơ số của logarit bằng thuộc tính logarithmBase.

Những tùy biến khác bao gồm:

  • lineThickness - Độ dày đường.
  • lineColor - Màu sắc đường.
  • zoomEnabled - Cho phép thu phóng.
Thứ Tư, 18/01/2023 16:52
51 👨 114
0 Bình luận
Sắp xếp theo