Cách cài đặt Reveal.js trên Ubuntu 20.04

Reveal.js là một framework HTML mã nguồn mở và miễn phí cho phép người dùng tạo các bài thuyết trình miễn phí, đầy đủ tính năng và hấp dẫn bằng trình duyệt web. Người dùng có thể sử dụng các công nghệ web trong bài thuyết trình bằng cách sử dụng framework Reveal.js. Công cụ này giúp thêm nhiều kiểu CSS, thêm trang web bên ngoài, bao gồm <iframe> và hành vi người dùng tùy chỉnh bằng cách sử dụng các API JavaScript khác nhau.

Trong bài viết này, Quantrimang.com cùng bạn đọc xem xét cách cài đặt framework HTML Reveal.js trên hệ thống Ubuntu 20.04 LTS.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt các gói hoặc dependency được yêu cầu, hãy sử dụng quyền truy cập sudo hoặc đăng nhập với tư cách người dùng root trên hệ thống Ubuntu.

Các bước để cài đặt Reveal.js trên Ubuntu 20.04

Bằng cách làm theo các bước dưới đây, framework Reveal.js có thể dễ dàng cài đặt trên hệ thống Ubuntu 20.04 LTS.

Bước 1: Cài đặt các dependency bắt buộc

Một số gói được yêu cầu cài đặt trên hệ thống Ubuntu, trước khi bắt đầu cài Reveal.js. Gói node.js là điều kiện tiên quyết để cài đặt Reveal.js. Gói node.js không có trong kho lưu trữ mặc định Ubuntu 20.04. Do đó, bạn cần bao gồm kho lưu trữ node.js đã cập nhật trong hệ thống Ubuntu của mình. Vì vậy, hãy khởi chạy cửa sổ dòng lệnh bằng cách nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + Alt + T. Bây giờ, bằng cách thực hiện lệnh dưới đây, hãy cài đặt các gói bắt buộc:

$ sudo apt install curl gnupg2 unzip git
Cài đặt các gói bắt buộc
Cài đặt các gói bắt buộc

Tiếp theo, bao gồm kho lưu trữ Node.js trong hệ thống Ubuntu 20.04 bằng cách gõ lệnh sau:

$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
Bao gồm kho lưu trữ Node.js trong hệ thống Ubuntu 20.04
Bao gồm kho lưu trữ Node.js trong hệ thống Ubuntu 20.04

Khi kho lưu trữ node.js được bao gồm, hãy nhập lệnh sau để cài đặt node.js trên hệ thống Ubuntu 20.04:

$ sudo apt install nodejs
Cài đặt node.js trên hệ thống Ubuntu 20.04
Cài đặt node.js trên hệ thống Ubuntu 20.04

Sau khi cài đặt gói node.js, hãy kiểm tra phiên bản đã cài đặt node.js bằng cách thực thi lệnh sau:

$ node -v

Bước 2: Tải xuống và cài đặt Reveal.js trên Ubuntu 20.04

Tải xuống Reveal.js từ kho lưu trữ Github. Sao chép kho lưu trữ Reveal.js bằng git.

$ git clone https://github.com/hakimel/reveal.js.git
Sao chép kho lưu trữ Reveal.js bằng git
Sao chép kho lưu trữ Reveal.js bằng git

Điều hướng đến thư mục Reveal.js được tạo trong quá trình nhân bản và bây giờ cài đặt các gói cần thiết.

$ cd reveal.js
$ sudo npm install

Sau khi cài đặt tất cả các dependencycho Reveal.js, hãy khởi động ứng dụng bằng cách chạy lệnh được đề cập bên dưới:

$ npm start

Sau khi chạy lệnh trên, kết quả sau sẽ hiển thị trên cửa sổ Terminal:

Kết quả hiển thị trên cửa sổ Terminal
Kết quả hiển thị trên cửa sổ Terminal

Kết quả trên cho thấy rằng service reveal đang chạy ở cổng mặc định 8000. Số cổng này có thể thay đổi trong khi ứng dụng khởi động.

$ npm start -- --port=8002

Bây giờ, hãy tạo service systemd unit để quản lý service reveal. Vì vậy, hãy tạo và mở file bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản có sẵn nào như sau:

$ sudo nano /lib/systemd/system/reveal.service

Dán các dòng sau vào file này:

[Service]
Type=simple
User=root
Restart=on-failure
WorkingDirectory=/home/khuzdar/reveal.js
ExecStart=npm start

Thay đổi đường dẫn thư mục làm việc dựa trên yêu cầu hệ thống của bạn. Ở đây, đường dẫn của thư mục được đưa ra là WrokingDirectory=/home/kbuzdar/reveal.js. Đóng file ở trên sau khi lưu các thay đổi.

Bây giờ, chạy lệnh được đề cập bên dưới để load lại, khởi động và kích hoạt service reveal:

$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl start reveal
$ sudo systemctl enable reveal

Nhập lệnh sau để xem trạng thái đang chạy hiện tại của service reveal:

$ sudo systemctl status reveal
Trạng thái đang chạy hiện tại của service reveal
Trạng thái đang chạy hiện tại của service reveal

Bước 3: Truy cập giao diện web của Reveal.js

Service Reveal.js đang chạy trên hệ thống này. Bây giờ, khởi chạy giao diện web của framewrok Reveal.js. Mở trình duyệt web Mozilla Firefox hoặc bất kỳ trình duyệt nào khác trên hệ thống. Nhập URL được cung cấp bên dưới cùng với địa chỉ IP máy chủ vào thanh địa chỉ:

http://your-server-ip-address:8000

Giao diện web Reveal.js mặc định sau đây hiển thị trong trình duyệt cho biết rằng quá trình cài đặt Reveal.js hiện đã hoàn tất.

Truy cập giao diện web của Reveal.js
Truy cập giao diện web của Reveal.js
Thứ Tư, 29/09/2021 08:01
523 👨 310
0 Bình luận
Sắp xếp theo