In trang trong JavaScript

Nhiều khi bạn sẽ thích đặt một nút trên trang web của bạn để in nội dung trang đó thông qua một máy in. JavaScript giúp bạn thực hiện chức năng này bởi sử dụng hàm print của đối tượng window.

Hàm window.print() trong JavaScript in trang hiện tại khi được thực thi. Bạn có thể gọi hàm này trực tiếp bởi sử dụng sự kiện onclick như trong ví dụ sau:

Ví dụ

Bạn thử ví dụ sau:

<html>
  <head>
   
   <script type="text/javascript">
     <!--
     //-->
   </script>
  
  </head>
  
  <body>
   
   <form>
     <input type="button" value="Print" onclick="window.print()" />
   </form>
  
  </body>
<html>

Kết quả

Thực hiện theo cách trên để xem kết quả

Mặc dù nó phục vụ mục đích để in, nó không là cách được đề nghị sử dụng. Một trang máy in thân thiện thực sự là một trang với văn bản, không có hình ảnh, đồ họa hoặc quảng cáo.

Bạn có thể tạo một máy in trang thân thiện theo các cách sau:

Tạo một bản sao của trang và loại bỏ các văn bản, đồ họa thừa, sau đó kết nối tới máy in trang thân thiện đó. Bạn kiểm tra ví dụ sau: Ví dụ.

Nếu bạn không muốn giữ một bản sao phụ của trang, thì bạn có thể đánh dấu văn bản có thể in bởi sử dụng các comment thích hợp giống như: <!-- PRINT STARTS HERE -->..... <!-- PRINT ENDS HERE --> và sau đó bạn có thể sử dụng PERL hoặc bất kỳ script nào khác trong background để thanh lọc văn bản có thể in và hiển thị cho công việc in cuối cùng. Bạn sử dụng phương thức này để cung cấp phương tiện in tới các khách truy cập. Bạn kiểm tra ví dụ: Ví dụ.

Cách để in một trang

Nếu bạn không thấy các phương tiện trên trên một trang web, thì bạn có thể sử dụng thanh công cụ chuẩn của trình duyệt để in trang web đó. Bạn theo link sau:

File  Print Click OK button.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Từ khóa Void trong JavaScript

Bài tiếp: Đối tượng trong JavaScript

Thứ Sáu, 03/08/2018 23:20
4,52 👨 1.990
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ JavaScript