Xóa khóa ngoại trong SQL Server

Bạn muốn xóa khóa ngoại trong SQL Server hay xóa ràng buộc khóa ngoại trong SQL Server? Dưới đây là hướng dẫn chi tiết dành cho bạn.

SQL Server là một trong số kiến thức mà mọi lập trình viên đều cần phải biết. Nó giúp quá trình quản trị dữ liệu trở nên đơn giản, nhanh chóng và gọn gàng hơn. Khi học SQL Server, việc xóa khóa ngoại như thế nào rất được quan tâm.

Khóa ngoại là thuộc tính trong một bảng lấy tham chiếu từ một bảng khác mà nó hoạt động như khóa chính trong bảng đó. Ngoài ra, cột này hoạt động như một khóa ngoại nên sẽ được hiện trong cả hai bảng.

Thông thường, bạn có hai cách xóa khóa ngoại trong SQL Server:

Dùng SQL Server Management Studio

  1. Trong Object Explorer, mở rộng bảng có giới hạn, rồi mở rộng Keys.
  2. Click chuột hải vào giới hạn, rồi chọn Delete.
  3. Trong hộp thoại Delete Object, chọn OK.

Dùng Transact-SQL

  1. Trong Object Explorer, kết nối một phiên bản của database engine.
  2. Trên thanh tiêu chuẩn, chọn New Query.
  3. Sao chép và dán ví dụ sau vào cửa sổ truy vấn và chọn Execute.
USE AdventureWorks2022;
GO
ALTER TABLE dbo.DocExe
DROP CONSTRAINT FK_Column_B;
GO

Khi đã tạo khóa ngoại FOREIGN KEY nhưng không dùng nữa và muốn xóa đi, bạn có thể dùng lệnh ALTER TABLE trong SQL Server (Transact-SQL).

Cú pháp xóa khóa ngoại trong SQL Server

ALTER TABLE ten_bang
DROP CONSTRAINT fk_ten;

Tên biến hoặc giá trị biến

ten_bang

Tên của bảng mà khóa ngoại đã được tạo.

fk_ten

Tên của khóa ngoại muốn xóa.

Ví dụ

CREATE TABLE sanpham
( id_sanpham INT PRIMARY KEY,
ten_sanpham VARCHAR(50) NOT NULL,
phan_loai VARCHAR(25)
);

CREATE TABLE hangtonkho
( id_hangtonkho INT PRIMARY KEY,
id_sanpham INT NOT NULL,
soluong INT,
luong_toithieu INT,
luong_toida INT,
CONSTRAINT fk_htk_id_sanpham
FOREIGN KEY (id_sanpham)
REFERENCES sanpham (id_sanpham)
);

Ở ví dụ này, chúng ta tạo ra bảng mẹ là sanpham với khóa chính gồm trường thông tin là id_sanpham. Sau đó là bảng con có tên hangtonkho với khóa ngoại có ràng buộc xóa. Lệnh CREATE TABLE tạo khóa ngoại trên bảng hangtonkho có tên fk_htk_id_sanpham. Khóa ngoại hình thành mối quan hệ giữa cột id_sanpham trong bảng hangtonkho và id_sanpham trong bảng sanpham.

Nếu muốn xóa khóa ngoại fk_htk_id_sanpham, thực hiện lệnh dưới đây.

ALTER TABLE hangtonkho
DROP CONSTRAINT fk_htk_id_sanpham;

Lệnh ALTER TABLE nói trên sẽ xóa ràng buộc có tên fk_htk_id_sanpham trong bảng hangtonkho.

Bài trước: Khóa ngoại Foreign Key (Set Null) trong SQL Server

Bài sau: Vô hiệu hóa khóa ngoại trong SQL Server

Thứ Sáu, 20/10/2023 15:45
3,86 👨 33.796
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server