Hàm TRY_CAST trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu TRY_CAST trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Hàm TRY_CAST trong SQL Server chuyển đổi một biểu thức từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Nếu chuyển đổi không thành công, TRY_CAST sẽ trả về NULL, ngược lại nó sẽ trả về giá trị chuyển đổi tương ứng.

Cú pháp

Để sử dụng hàm TRY_CAST trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

TRY_CAST(bieuthuc AS kieudulieu [(do_dai)])

Tham số:

  • bieuthuc: giá trị để chuyển đổi sang kiểu dữ liệu khác, cũng có thể là tên của một cột trong bảng hoặc một biểu thức tính toán cần chuyển sang kiểu dữ liệu mới.
  • kieudulieu: tên kiểu dữ liệu mới mà biểu thức sẽ được chuyển đổi sang. Có thể là một trong những kiểu như sau: bigint, int, smallint, tinyint, bit, decimal, numeric, money, smallmoney, float, real, datetime, smalldatetime, char, varchar, text, nchar, nvarchar, ntext, binary, varbinary hoặc image.
  • do_dai (không bắt buộc): độ dài kiểu dữ liệu cho kết quả của char, varchar, nchar, nvarchar, binaryvarbinary.

Lưu ý:

  • Khi chuyển đổi kiểu dữ liệu float hay numeric sang số nguyên int, hàm TRY_CAST sẽ cắt phần thập phân phía sau.
  • Xem thêm các hàm CAST, CONVERTTRY_CONVERT.
  • TRY_CAST có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm TRY_CAST trong SQL Server.

SELECT TRY_CAST(14.85 AS int);
Result: 14
(kết quả là một giá trị int bị cắt phần thập phân)

SELECT TRY_CAST(14.85 AS float);
Result: 14.85
(kết quả được trả về dưới dạng giá trị float và không bị cắt ngắn)

SELECT TRY_CAST('14 Main St.' AS float);
Result: NULL
(kết quả là NULL vì không thể chuyển đổi giá trị chuỗi này thành float)

SELECT TRY_CAST(15.6 AS varchar);
Result: '15.6'
(kết quả được trả về dưới dạng varchar)

SELECT TRY_CAST(15.6 AS varchar(2));
Result: NULL
(kết quả là NULL vì chuyển đổi không thành công do giá trị không phù hợp với
varchar độ dài 2 ký tự)


SELECT TRY_CAST('2018-09-13' AS datetime);
Result: '2018-09-13 00:00:00.000'
(kết quả được trả về dưới dạng datetime)

Bài trước: Hàm CONVERT trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm TRY_CONVERT trong SQL Server

Thứ Tư, 26/02/2020 11:34
4,54 👨 4.402
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server