Hàm SYSTEM_USER trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý SYSTEM_USER trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Hàm SYSTEM_USER trả về thông tin tên đăng nhập của người dùng hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

Cú pháp

Để sử dụng câu lệnh SYSTEM_USER trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

SYSTEM_USER
  • Không có tham số và đối số nào nằm trong câu lệnh.

Lưu ý:

  • Nếu người dùng hiện tại đăng nhập vào SQL Server bằng Windows Authentication thì hàm SYSTEM_USER sẽ trả về thông tin tên đăng nhập theo định dạng DOMAIN\user_name.
  • Nếu người dùng hiện tại đăng nhập vào SQL Server bằng cách sử dụng SQL Server Authentication, hàm SYSTEM_USER sẽ trả về thông tin tên đăng nhập theo định dạng user_name.
  • Không đặt dấu ngoặc đơn () sau hàm SYSTEM_USER.
  • Xem thêm các hàm CURRENT_USER, USER_NAMESESSION_USER.
  • SYSTEM_USER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem cách sử dụng câu lệnh SYSTEM_USER trong SQL Server.

SELECT SYSTEM_USER;
Result: 'test_domain\quantrimang' (đăng nhập bằng Windows Authentication)

SELECT SYSTEM_USER;
Result: 'quantrimang' (đăng nhập bằng SQL Server Authentication)


Bài trước: Hàm SESSIONPROPERTY trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm USER_NAME trong SQL Server

Thứ Hai, 13/07/2020 10:29
4,77 👨 1.868
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server