Hàm DATEPART trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý datetime DATEPART() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Hàm DATEPART trong SQL Server trả về một giá trị thời gian của đối số truyền vào, có thể là ngày, tháng, năm, quý, giờ, phút, giây, mili giây… Giá trị trả về là kiểu số nguyên (int)

Cú pháp

Để sử dụng hàm DATEPART trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

DATEPART(dangthoigian, thoigian)

Tham số:

  • dangthoigian: dạng thời gian bạn muốn. Nó có thể là một trong những giá trị sau:
Giá trịGiải thích
year, yyyy, yyNăm
quarter, qq, qQuý
month, mm, mTháng
dayofyearNgày trong năm
day, dy, yNgày
week, ww, wkTuần
weekday, dw, wNgày trong tuần
hour, hhGiờ
minute, mi, nPhút
second, ss, sGiây
millisecond, msMilli giây
  • thoigian: khoảng thời gian bạn muốn lấy ra một giá trị.

Lưu ý:

  • Hàm DATEPART trả về kết quả dưới dạng giá trị số nguyên.
  • Xem thêm hàm DATENAME trả về kết quả tương tự dưới dạng giá trị chuỗi.
  • DATEPART có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm DATEPART trong SQL Server.

SELECT DATEPART(year, '2019/04/28');
Result: 2019

SELECT DATEPART(yyyy, '2019/04/28');
Result: 2019

SELECT DATEPART(yy, '2019/04/28');
Result: 2019

SELECT DATEPART(month, '2019/04/28');
Result: 4

SELECT DATEPART(day, '2019/04/28');
Result: 28

SELECT DATEPART(quarter, '2019/04/28');
Result: 2

SELECT DATEPART(hour, '2019/04/28 09:49');
Result: 9

SELECT DATEPART(minute, '2019/04/28 09:49');
Result: 49

SELECT DATEPART(second, '2019/04/28 09:49:12');
Result: 12

SELECT DATEPART(millisecond, '2019/04/28 09:49:12.726');
Result: 726

Bài trước: Hàm DATENAME trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm DAY trong SQL Server

Thứ Năm, 22/08/2019 10:59
51 👨 36.769
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server