Hàm DATEPART trong SQL Server

Datepart trong SQL Server là gì? Hàm datepart trong SQL Server được sử dụng như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Hàm datepart trong SQL

SQL Server là một phần không thể thiếu trong thế giới lập trình. Nếu muốn phát triển trong ngành này, nhất định bạn cần phải nắm vững kiến thức về SQL Server.

Về cơ bản, SQL Server không khó học nếu bạn chịu khó tìm hiểu và thật sự đam mê. Giống nhưng những ngôn ngữ lập trình, nó cũng có các hàm hay lệnh để triển khai từng mục đích cụ thể. Quantrimang.com sẽ cung cấp cho bạn chi tiết từng hàm cơ bản của SQL Server. Và ở bài viết này là DATEPART SQL SERVER.

Mô tả

Hàm DATEPART trong SQL Server trả về một giá trị thời gian của đối số truyền vào, có thể là ngày, tháng, năm, quý, giờ, phút, giây, mili giây… Giá trị trả về là kiểu số nguyên (int)

Cú pháp

Để sử dụng hàm DATEPART trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

DATEPART(dangthoigian, thoigian)

Tham số:

 • dangthoigian: dạng thời gian bạn muốn. Nó có thể là một trong những giá trị sau:
Giá trịGiải thích
year, yyyy, yyNăm
quarter, qq, qQuý
month, mm, mTháng
dayofyearNgày trong năm
day, dy, yNgày
week, ww, wkTuần
weekday, dw, wNgày trong tuần
hour, hhGiờ
minute, mi, nPhút
second, ss, sGiây
millisecond, msMilli giây
 • thoigian: khoảng thời gian bạn muốn lấy ra một giá trị.

Lưu ý:

 • Hàm DATEPART trả về kết quả dưới dạng giá trị số nguyên.
 • Xem thêm hàm DATENAME trả về kết quả tương tự dưới dạng giá trị chuỗi.
 • DATEPART có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm DATEPART trong SQL Server.

SELECT DATEPART(year, '2019/04/28');
Result: 2019

SELECT DATEPART(yyyy, '2019/04/28');
Result: 2019

SELECT DATEPART(yy, '2019/04/28');
Result: 2019

SELECT DATEPART(month, '2019/04/28');
Result: 4

SELECT DATEPART(day, '2019/04/28');
Result: 28

SELECT DATEPART(quarter, '2019/04/28');
Result: 2

SELECT DATEPART(hour, '2019/04/28 09:49');
Result: 9

SELECT DATEPART(minute, '2019/04/28 09:49');
Result: 49

SELECT DATEPART(second, '2019/04/28 09:49:12');
Result: 12

SELECT DATEPART(millisecond, '2019/04/28 09:49:12.726');
Result: 726

Ví dụ so sánh Datename vs Datepart

Ví dụ đầu tiên là dùng Datename:

SELECT 'The year is: ' + DATENAME(yy, '2020-03-05') as example

Hàm datename trong Sql Server

Tuy nhiên, cú pháp trên không dùng được với Datepart:

SELECT 'The year is: ' + DATEPART(yy, '2020-03-05') as example

Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi:

Conversion failed when converting the varchar value 'The year is: ' to data type int.

Ví dụ sau sẽ hiện cùng kết quả với datepart và datename:

SELECT CONCAT('The year is: ', DATEPART(yy, '2021-03-05')) as year
SELECT CONCAT('The year is: ', DATENAME(yy, '2021-03-05')) as year

Kết quả nhận được cho cả hai:

Kết quả khi dùng hàm datepart

Nhìn chung, những điều bạn cần nắm được về hàm DATEPART in SQL Server bao gồm:

Hàm DATE_PART SQL được dùng để tìm một phần cụ thể của ngày tháng được chỉ định. Ngoài ra, nó trả về giá trị kết quả dưới dạng một số nguyên.

Đặc điểm nổi bật của hàm DATEPART SQL:

 • Hàm này được dùng để tìm một phần cụ thể của ngày tháng được chỉ định.
 • Hàm này nằm trong hàm Date.
 • Hàm này chấp nhận 2 tham số là khoảng thời gian (interval) và date (ngày tháng).
 • Hàm này cũng có thể bao gồm thời gian trong phần ngày tháng.
 • Hàm này trả về kết quả dưới dạng số nguyên.

Bài trước: Hàm DATENAME trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm DAY trong SQL Server

Thứ Năm, 31/08/2023 16:45
51 👨 45.593
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ SQL Server