Hàm NULLIF trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý hàm NULLIF trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Hàm NULLIF trong SQL Server so sánh hai biểu thức được truyền vào. Nếu biểu thức thứ nhất bằng với biểu thức thứ 2, NULLIF sẽ trả về NULL. Ngược lại hàm sẽ trả về biểu thức đầu tiên là biểu thức 1.

Cú pháp

Để sử dụng câu lệnh NULLIF trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

NULLIF(bieuthuc1, bieuthuc2)

Tham số:

  • bieuthuc1, bieuthuc2: các biểu thức cần so sánh. Các giá trị trong biểu thức phải thuộc cùng kiểu dữ liệu.

Lưu ý:

  • Hàm NULLIF có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem cách sử dụng câu lệnh NULLIF trong SQL Server.

SELECT NULLIF('Quantrimang.com', 'Quantrimang.com');
Result: NULL (trả về NULL vì các giá trị bằng nhau)

SELECT NULLIF('Quantrimang.com', 'QuanTriMang');
Result: 'Quantrimang.com' (trả về giá trị đầu tiên vì các giá trị khác nhau)

SELECT NULLIF(12, 12);
Result: NULL (trả về NULL vì các giá trị bằng nhau)

SELECT NULLIF(12, 45);
Result: 12 (trả về giá trị đầu tiên vì các giá trị khác nhau)

SELECT NULLIF('2019-05-01', '2019-05-01');
Result: NULL (trả về NULL vì các giá trị bằng nhau)

SELECT NULLIF('2019-05-01', '2019-04-30');
Result: '2019-05-01' (trả về giá trị đầu tiên vì các giá trị khác nhau)

Bài tiếp: Hàm SESSION_USER trong SQL Server

Thứ Hai, 13/07/2020 10:38
54 👨 6.131
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server