Toán tử EXCEPT trong SQL Server

Except SQL Server là gì? Cách dùng Except trong SQL Server như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

EXCEPT là toán tử tập hợp trong SQL trả về các hàng riêng biệt có trong tập kết quả của truy vấn đầu tiên nhưng không có trong tập kết quả của truy vấn thứ hai. Nó còn được gọi là toán tử chênh lệch tập hợp. EXCEPT được sử dụng cùng với câu lệnh SELECT để so sánh các tập hợp kết quả của hai hoặc nhiều truy vấn.

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thảo luận về cách dùng toán tử EXCEPT trong SQL Server, cùng với các ví dụ minh họa chức năng của nó.

EXCEPT trong SQL Server là gì?

Toán tử EXCEPT trong SQL Server giúp người dùng kết hợp hai lệnh SELECT và trả về các hàng riêng biệt từ lệnh SELECT đầu tiên không có sẵn ở lệnh SELECT thứ hai.

Quy tắc của nó tương tự toán tử UNION và có thể được so với toán tử trừ trong đại số quan hệ.

Tất cả phiên bản của SQL Server đều hỗ trợ EXCEPT. MySQL không hỗ trợ toán tử EXCEPT.

Những điều kiện cần phải có khi dùng EXCEPT in SQL Server:

  • Số biểu thức phải giống nhau trong cả hai câu lệnh SELECT.
  • Kiểu dữ liệu của cột tương ứng cần giống nhau hoặc tương thích.

Truy vấn EXCEPT

Minh họa truy vấn EXCEPT
Minh họa truy vấn EXCEPT

Giải thích: Truy vấn EXCEPT trả về bản ghi trong khu vực màu xanh, chỉ nằm trong bộ dữ liệu 1 và không nằm trong bộ dữ liệu 2.

Mỗi lệnh SELECT trong truy vấn EXCEPT phải có cùng số trường trong bộ kết quả với kiểu dữ liệu giống nhau.

Cú pháp toán tử EXCEPT

SELECT bieu_thuc1, bieu_thuc2, … bieu_thucn
FROM bang
[WHERE dieu_kien]
EXCEPT
SELECT bieu_thuc1, bieu_thuc2, … bieu_thucn
FROM bang
[WHERE dieu_kien];

Tên biến hoặc giá trị biến

bieu_thuc

Cột hoặc giá trị mà bạn muốn so sánh giữa 2 lệnh SELECT. Chúng không nhất thiết phải nằm trong cùng 1 trường thông tin ở mỗi lệnh SELECT nhưng các cột tương ứng phải có dữ liệu giống nhau.

bang

Bảng muốn lấy bản ghi từ đó. Phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.

WHERE dieu_kien

Tùy chọn. Điều kiện phải đáp ứng để bản ghi được chọn.

Lưu ý:

  • Hai lệnh SELECT phải có cùng số biểu thức.
  • Cột tương ứng trong mỗi lệnh SELECT phải có cùng kiểu dữ liệu.
  • Toán tử EXCEPT trả về tất cả bản ghi từ lệnh SELECT đầu tiên và không nằm trong lệnh SELECT thứ 2.
  • Toán tử EXCEPT trong SQL Server tương đương với toán tử MINUS trong Oracle.

Ví dụ - với 1 biểu thức

SELECT sanpham_id
FROM sanpham
EXCEPT
SELECT sanpham_id
FROM hangtonkho;

Ở ví dụ với toán tử EXCEPT này, kết quả trả về tất cả các giá trị sanpham_id nằm trong bảng sanpham và không nằm trong bảng hangtonkho. Nghĩa là nếu giá trị sanpham_id nào có ở cả 2 bảng thì sẽ không được trả về.

Ví dụ - với nhiều biểu thức

SELECT danhba_id, ho, ten
FROM danhba
WHERE ho = ‘Anderson’
EXCEPT
SELECT nhanvien_id, ho, ten
FROM nhanvien;

Ở ví dụ này, truy vấn trả về các bản ghi trong bảng danhba với ID của số liên lạc, họ và tên không trùng với ID, họ và tên của nhân viên trong bảng nhanvien.

Ví dụ - dùng mệnh đề ORDER BY

SELECT nhacung_id, nhacung_ten
FROM nhacung
WHERE bang = ‘Florida’
EXCEPT
SELECT congty_id, congty_ten
FROM congty
WHERE congty_id <= 400
ORDER BY 2;

Trong ví dụ này, do tên cột ở 2 lệnh SELECT khác nhau nên sẽ dễ hơn khi tham chiếu tới cột bằng mệnh đề ORDER BY qua vị trí trong bộ kết quả. Ở ví dụ trên, ta lọc kết quả nhacung_ten / congty_ten theo thứ tự tăng dần qua cụm từ ORDER BY 2.

Vì nhacung_ten / congty_ten đứng thứ 2 trong bộ kết quả.

Bài trước: Toán tử INTERSECT trong SQL Server

Bài sau: Truy vấn con SUBQUERY trong SQL Server

Thứ Hai, 19/06/2023 16:46
4,38 👨 43.534
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server