Mệnh đề FROM trong SQL Server

Mệnh đề FROM trong SQL Server (T-SQL) được dùng để liệt kê các bảng cần thiết trong truy vấn của SQL Server.

Cú pháp mệnh đề FROM

FROM bang1
[ { INNER JOIN
| LEFT OUTER JOIN
| RIGHT OUTER JOIN
| FULL OUTER JOIN } bang2
ON bang1.cot1 = bang2.cot1 ]

Tên các biến và giá trị biến

bang1bang2 - bảng được dùng trong câu lệnh SQL. Hai bảng kết nối theo nguyên tắc bang1.cot1 = bang2.cot1.

Lưu ý

 • Phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.
 • Nếu có 2 bảng hoặc nhiều hơn thì các bảng này thường được kết nối bằng từ khóa INNER hoặc OUTER. Dù có thể kết nối bằng cú pháp cũ trong mệnh đề WHERE nhưng nên dùng chuẩn mới đi kèm quy tắc kết nối trong mệnh đề FROM.

Ví dụ - 1 bảng

SELECT *
FROM nhanvien
WHERE ten = ‘Jane;

Ví dụ này dùng mệnh đề FROM để lấy bảng nhanvien, không có bảng kết nối nào khác.

Ví dụ - 2 bảng bằng INNER JOIN

SELECT nhacungcap.nhacungcap_id, nhacungcap.nhacungcap_ten, donhang.donhang_ngay
FROM nhacungcap
INNER JOIN donhang
ON nhacungcap.nhacungcap_id = donhang.nhacungcap_id;

Trong ví dụ này, mệnh đề FROM đưa ra 2 bảng la nhacungcapdonhang, kết nối 2 bảng này bằng INNER JOIN bằng cột nhacungcap_id ở cả 2 bảng.

Ví dụ - 2 bảng bằng OUTER JOIN

SELECT nhanvien.nhanvien_id, danhba.ho
FROM nhanvien
LEFT OUTER JOIN danhba
ON nhanvien.nhanvien_id = danhba.danhba_id
WHERE nhanvien.ten = ‘Sarah’;

Mệnh đề FROM này đưa ra 2 bảng là nhanviendanhba, dùng LEFT OUTER JOIN để kết nối bằng cột nhanvien_id ở cả 2 bảng.

Bài trước: Lệnh SELECT trong SQL Server

Bài tiếp: Các toán tử so sánh trong SQL Server

Thứ Sáu, 10/05/2019 10:51
54 👨 11.219
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hoài Phương
  Hoài Phương Add ơi cho mình hỏi với. Nếu trong csdl chỉ có cột hotensv mà yêu cầu đưa ra thông tin của sv có tên Xuân thì  viết câu lệnh như răng hè
  Thích Phản hồi 21/08/20
  • Quantrimang.com
   Quantrimang.com Bạn thử lệnh này xem nhé SELECR * FROM Ten_bang WHERE hotensv LIKE '%Xuân%';
   Thích Phản hồi 21/08/20
❖ SQL Server