Hàm CONVERT trong SQL Server

CONVERT trong SQL Server là gì? Cách dùng hàm CONVERT trong SQL Server như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu CONVERT trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Hàm CONVERT trong SQL Server cho phép bạn có thể chuyển đổi một biểu thức nào đó sang một kiểu dữ liệu bất kỳ mong muốn nhưng có thể theo một định dạng nào đó (đặc biệt đối với kiểu dữ liệu ngày). Nếu chuyển đổi không thành công, CONVERT sẽ báo lỗi, ngược lại nó sẽ trả về giá trị chuyển đổi tương ứng.

Cú pháp

Để sử dụng hàm CONVERT trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

CONVERT(kieudulieu(do_dai), bieuthuc, dinh_dang)

Tham số:

  • kieudulieu: tên kiểu dữ liệu mới mà biểu thức sẽ được chuyển đổi sang. Có thể là một trong những kiểu như sau: bigint, int, smallint, tinyint, bit, decimal, numeric, money, smallmoney, float, real, datetime, smalldatetime, char, varchar, text, nchar, nvarchar, ntext, binary, varbinary hoặc image.
  • do_dai (không bắt buộc): độ dài kiểu dữ liệu cho kết quả của char, varchar, nchar, nvarchar, binary và varbinary.
  • bieuthuc: giá trị để chuyển đổi sang kiểu dữ liệu khác, cũng có thể là tên của một cột trong bảng hoặc một biểu thức tính toán cần chuyển sang kiểu dữ liệu mới.
  • dinh_dang (không bắt buộc): là một con số chỉ định việc định dạng cho việc chuyển đổi dữ liệu từ dạng ngày sang dạng chuỗi. Bảng bên dưới mô tả một số định dạng thường dùng trong hàm CONVERT.
Định dạng năm
(yy)
Định dạng năm
(yyyy)
Hiển thị dữ liệu
0100mon dd yyyy hh:miAM/PM (Default)
1101mm/dd/yyyy (US standard)
2102yy.mm.dd (ANSI standard)
3103dd/mm/yy (British/French standard)
4104dd.mm.yy (German standard)
5105dd-mm-yy (Italian standard)
6106dd mon yy
7107Mon dd, yy
8108hh:mi:ss
9109mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM/PM
10110mm-dd-yy (USA standard)
11111yy/mm/dd (Japan standard)
12112yymmdd (ISO standard)
13113dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm (Europe standard - 24 hour clock)
14114hh:mi:ss:mmm (24 hour clock)
20120yyyy-mm-dd hh:mi:ss (ODBC canonical - 24 hour clock)
21121yyyy-mm-dd hh:mi:ss:mmm (ODBC canonical - 24 hour clock)
126yyyy-mm-ddThh:mi:ss:mmm (ISO8601 standard)
127yyyy-mm-ddThh:mi:ss:mmmZ (ISO8601 standard)
130dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM/PM (Hijri standard)
131dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM/PM (Hijri standard)

Lưu ý:

  • Khi chuyển đổi kiểu dữ liệu float hay numeric sang số nguyên int, hàm CONVERT sẽ cắt phần thập phân phía sau.
  • Xem thêm các hàm CASTTRY_CAST, TRY_CONVERT.
  • CONVERT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm CONVERT trong SQL Server.

SELECT CONVERT(int, 14.85);
Result: 14 (kết quả cắt phần thập phân phía sau)

SELECT CONVERT(float, 14.85);
Result: 14.85

SELECT CONVERT(varchar, 15.6);
Result: '15.6'

SELECT CONVERT(varchar(4), 15.6);
Result: '15.6'

SELECT CONVERT(float, '15.6');
Result: 15.6

SELECT CONVERT(datetime, '2019-05-02');
Result: '2019-05-02 00:00:00.000'

SELECT CONVERT(varchar, '05/02/2019', 101);
Result: '05/02/2019'

Những lựa chọn thay thế cho hàm CONVERT trong SQL Server

Hàm CAST

Hàm CAST chuyển đổi một giá trị của kiểu dữ liệu bất kỳ sang kiểu dữ liệu cụ thể. Hàm CAST tương tự như hàm CONVERT SQL Server nhưng có một chút khác biệt.

Như đã đề cập, với hàm CONVERT, bạn có thể đồng thời chuyển đổi kiểu dữ liệu và xác định cách làm việc đó bằng đối số kiểu. Đối với hàm CAST, bạn không thể làm việc này.

Công thức của hàm CAST như sau: CAST(expression AS datatype(length))

Hàm FORMAT

Hàm FORMAT trả về một giá trị chuỗi trong kiểu dữ liệu cụ thể. Vì thế, nó có thể được dùng để định dạng ngày tháng/thời gian và giá trị chuỗi số. Công thức của hàm FORMAT như sau:

FORMAT (value, format [, culture])

Hàm PARSE

Hàm PARSE trả về một giá trị chuỗi của một biểu thức theo kiểu ngày tháng/giờ hoặc số. Công thức của hàm PARSE như sau:

PARSE ( string_value AS data_type [ USING culture ] )

Bài trước: Hàm CAST trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm TRY_CAST trong SQL Server

Thứ Bảy, 25/03/2023 11:14
4,19 👨 81.651
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server