Hàm SPACE trong SQL Server

Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm SPACE để tạo một chuỗi toàn khoảng trắng (space) trong SQL Server.

Mô tả

Hàm SPACE trong SQL Server được sử dụng để trả về một chuỗi có số lượng khoảng trắng được chỉ định trong câu lệnh.

Cú pháp

Để sử dụng hàm SPACE trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

SPACE(so_luong)

Tham số:

  • so_luong: một số nguyên dương chỉ định số lượng khoảng trắng. Nếu so_luong là âm, hàm sẽ trả về NULL.

Lưu ý:

  • Hàm SPACE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm SPACE trong SQL Server.

SELECT SPACE(3);
Result: ' '

SELECT SPACE(7);
Result: ' '

SELECT SPACE(1);
Result: ' '

Bài trước: Hàm RTRIM trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm STR trong SQL Server

Thứ Tư, 26/02/2020 11:37
3,84 👨 5.218
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server