Hàm ROUND trong SQL Server

ROUND trong SQL Server là gì? Cách dùng hàm ROUND trong SQL Server như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Hàm ROUND được dùng để làm tròn trong SQL Server. Bạn sẽ dùng nó mỗi khi cần làm tròn một số cụ thể sang số thập phân được chỉ định.

Đặc điểm chính của hàm ROUND trong SQL Server

 • Hàm này được dùng để làm tròn một số cụ thể sang số thập phân được chỉ định.
 • Hàm này chỉ chấp nhận tất cả các kiểu số, bao gồm số dương, âm và 0.
 • Hàm này chấp nhận phân số.
 • Hàm này luôn trả về số sau khi đã làm tròn tới số thập phân được chỉ định.

Cú pháp hàm làm tròn trong SQL Server

ROUND(number, decimals, operation)

Tham số:

Phương thức này chấp nhận 3 tham số, cụ thể như sau:

 • Number: Số cần làm tròn.
 • Decimals: Số chữ số thập phân được chỉ định để làm tròn số.
 • Operation: Đây là tham số tùy chọn. Nếu giá trị bằng 0, nó làm tròn kết quả thành số thập phân. Nếu giá trị khác 0, nó sẽ cắt kết quả thành số thập phân. Giá trị mặc định là 0.

Nguyên tắc làm tròn số:

Khi bạn làm tròn số, hệ thống sẽ kiểm tra số ở vị trí (decimal + 1):

 • Nếu số đó lớn hơn 4 thì số ở vị trí decimal sẽ cộng thêm 1. Các số ở phía sau thành 0
 • Nếu số đó nhỏ hơn 5 thì số ở vị trí decimal sẽ giữ nguyên. Các số ở phía sau thành 0

Ví dụ chúng ta có một số thập phân là 423.3241

 • SELECT ROUND(423.3241, -2) có kết quả là 400.0000
 • SELECT ROUND(423.3241, -1) có kết quả là 420.0000
 • SELECT ROUND(423.3241, 0) có kết quả là 423.0000
 • SELECT ROUND(423.3241, 1) có kết quả là 423.3000
 • SELECT ROUND(423.3241, 2) có kết quả là 423.3200
 • SELECT ROUND(423.3241, 3) có kết quả là 423.3240
 • SELECT ROUND(423.3241, 4) có kết quả là 423.3241

Lưu ý:

 • Xem thêm hàm CEILINGFLOOR.
 • Hàm ROUND có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm ROUND trong SQL Server.

Ví dụ 1: Làm tròn các số

SELECT ROUND(125.315, 2);
Result: 125.320 (kết quả được làm tròn vì tham số thứ 3 bị bỏ qua)

SELECT ROUND(125.315, 2, 0);
Result: 125.320 (kết quả được làm tròn vì tham số thứ 3 là 0)

SELECT ROUND(125.315, 2, 1);
Result: 125.310 (kết quả bị cắt bớt vì tham số thứ 3 khác 0)

SELECT ROUND(125.315, 1);
Result: 125.300 (kết quả được làm tròn vì tham số thứ 3 bị bỏ qua)

SELECT ROUND(125.315, 0);
Result: 125.000 (kết quả được làm tròn vì tham số thứ 3 bị bỏ qua)

SELECT ROUND(125.315, -1);
Result: 130.000 (kết quả được làm tròn vì tham số thứ 3 bị bỏ qua)

SELECT ROUND(125.315, -2);
Result: 100.000 (kết quả được làm tròn vì tham số thứ 3 bị bỏ qua)

Ví dụ 2: Ta có bảng dữ liệu sau

1. Lấy cột chuyên mục con và tỷ lệ của trang web, làm tròn tỷ lệ đến số thập phân thứ 2

SELECT Chuyenmuccon, ROUND(Tyle, 2) AS Tylemoi
FROM Quantrimang;

Result:
Chuyenmuccon Tylemoi
SQL Server 74.63
Facebook 58.99
Python 36.22
JavaScript 42.68
Google Chrome 94.88
Instagram 82.16

2. Lấy cột chuyên mục con và tỷ lệ của Lập trình trên trang web, làm tròn tỷ lệ đến phần số nguyên

SELECT Chuyenmuccon, ROUND(Tyle, 0) AS Tylemoi
FROM Quantrimang
WHERE Chuyenmuclon="Lap trinh";

Result:
Chuyenmuccon Tylemoi
SQL Server 75
Python 36
JavaScript 43

Bài trước: Hàm RAND trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm SIGN trong SQL Server

Thứ Ba, 23/05/2023 16:51
4,49 👨 44.386
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ SQL Server