Hàm DATEDIFF trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý datetime DATEDIFF() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Hàm DATEDIFF trong SQL Server trả về chênh lệch giữa hai giá trị thời gian dựa trên khoảng thời gian được chỉ định. Hai giá trị thời gian phải là ngày hoặc các biểu thức ngày và giờ.

Cú pháp

Để sử dụng hàm DATEDIFF trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

DATEDIFF(dangthoigian, thoigian1, thoigian2)

Tham số:

 • dangthoigian: dạng thời gian sử dụng để tính chênh lệch giữa thoigian1 và thoigian2. Nó có thể là một trong những giá trị sau:
  Giá trịGiải thích
  year, yyyy, yyNăm
  quarter, qq, qQuý
  month, mm, mTháng
  dayofyearNgày trong năm
  day, dy, yNgày
  week, ww, wkTuần
  weekday, dw, wNgày trong tuần
  hour, hhGiờ
  minute, mi, nPhút
  second, ss, sGiây
  millisecond, msMilli giây
 • thoigian1, thoigian2: khoảng thời gian để tính chênh lệch.

Lưu ý:

 • DATEDIFF có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm DATEDIFF trong SQL Server.

SELECT DATEDIFF(year, '2019/04/28', '2021/04/28');
Result: 2

SELECT DATEDIFF(yyyy, '2019/04/28', '2021/04/28');
Result: 2

SELECT DATEDIFF(yy, '2019/04/28', '2021/04/28');
Result: 2

SELECT DATEDIFF(month, '2019/01/01', '2019/04/28');
Result: 3

SELECT DATEDIFF(day, '2019/01/01', '2019/04/28');
Result: 117

SELECT DATEDIFF(hour, '2019/04/28 08:00', '2019/04/28 10:45');
Result: 2

SELECT DATEDIFF(minute, '2019/04/28 08:00', '2019/04/28 10:45');
Result: 165

Bài trước: Hàm CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm DATEADD trong SQL Server

Thứ Sáu, 22/11/2019 14:03
55 👨 70.244
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ SQL Server