Các dịch vụ tích hợp trong MS SQL Server

Dịch vụ tích hợp được dùng để thực hiện ETL (Extraction, Transform và Load dữ liệu) và các công việc của người quản trị. BIDS (Business Intelligence Studio cho đến bản năm 2008 R2) và SSDT (SQL Server Data Tools từ bản 2012 về sau) là các môi tường cho dịch vụ này.

SSIS Basic Architecture

Solution (một bộ các dự án) → Project (một bộ các gói) → Package (một bộ các nhiệm vụ cho ETL và người quản trị).

Trong mỗi Package có thể gồm các thành phần:

  • Control Flow (Container và Task)
  • Data Flow (Source, Transformation và Destination)
  • Event Handler (gửi tin nhắn, Email)
  • Package Explorer (xem tất cả trong 1 gói)
  • Parameter (tương tác người dùng)

Dưới đây là các bước mở BIDS/SSDT.

Bước 1 - Mở BIDS hoặc SSDT từ nhóm các chương trình của MS SQL Server. Màn hình dưới đây sẽ hiện ra.

Đã mở màn hình SSDT
Đã mở màn hình SSDT

Bước 2 - Đi tới File ở góc trái và chọn New > Project để mở màn hình dưới đây.

Chọn Project mới
Chọn Project mới

Bước 3 - Chọn Integration Service dưới mục Business Intelligence ở góc trái của màn hình ở trên để có màn hình dưới đây.

Đã mở Integration Service
Đã mở Integration Service

Bước 4 - Ở màn hình nói trên, chọn dịch vụ Integration Services Project hoặc Interation Services Import Project Wizard theo yêu cầu của riêng bạn dể tạo gói.

Bài trước: Execution Plans - Kế hoạch thực thi trong MS SQL Server

Bài tiếp: Các dịch vụ phân tích trong MS SQL Server

Thứ Năm, 01/03/2018 14:25
52 👨 2.320
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server