Vòng lặp FOR trong SQL Server

Vòng lặp FOR thường được sử dụng để chạy lặp đi lặp lại một đoạn mã cho trường hợp biết trước số lần lặp lại. Tuy nhiên trong SQL Server không tồn tại vòng lặp FOR. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể sử dụng vòng lặp WHILE để mô phỏng FOR trong đây. Hãy cùng Quantrimang theo dõi cách sử dụng qua bài viết dưới này.

Cú pháp vòng lặp for trong SQL Server

Để mô phỏng vòng lặp FOR trong SQL Server, ta sử dụng cú pháp như sau:

DECLARE @cnt INT = 0;

WHILE @cnt < cnt_total
BEGIN
{...câu lệnh thực thi...}
SET @cnt = @cnt + 1;
END;

Tham số:

  • cnt_total: Số vòng lặp bạn muốn FOR (WHILE) thực thi.
  • câu lệnh thực thi: Các câu lệnh được thực thi mỗi lần đi qua vòng lặp.

Ví dụ về vòng lặp for trong SQL Server

Hãy xem xét một ví dụ về cách mô phỏng vòng lặp FOR trong SQL Server (Transact-SQL) bằng vòng lặp WHILE.

DECLARE @cnt INT = 0;

WHILE @cnt < 10
BEGIN
PRINT 'Vi du mo phong vong lap FOR trong SQL Server cua Quantrimang.com';
SET @cnt = @cnt + 1;
END;

PRINT 'Ket thuc mo phong vong lap FOR cua Quantrimang.com';
GO

Trong ví dụ sử dụng lệnh WHILE này thì vòng lặp sẽ chấm dứt khi @cnt đạt giá trị 10.

Bài trước: Vòng lặp WHILE trong SQL Server

Bài tiếp: Lệnh BREAK (Ngắt điều khiển) trong SQL Server

Thứ Năm, 22/08/2019 11:02
2,911 👨 27.398
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server