Điều kiện IN trong SQL Server

IN trong SQL Server là gì? Cách dùng Where In trong SQL Server như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Lệnh In trong SQL Server là một lựa chọn thay thế cho nhiều điều kiện OR trong SELECT, INSERT, UPDATE hoặc DELETE. Toán tử IN cho phép nhiều giá trị được kiểm thử dựa trên biểu thức này, từ đó, giảm cách dùng nhiều điều kiện OR với từng giá trị kiểm tra.

Cú pháp điều kiện IN

biểu thức IN (giá trị 1, giá trị 2, … giá trị n);

Tên biến hoặc giá trị biến

biểu thức

Giá trị để kiểm tra

giá trị 1, giá trị 2, … giá trị n

Các giá trị để kiểm tra với biểu thức

Lưu ý

 • Điều kiện IN trong SQL Server sẽ trả về các bản ghi khi biểu thức có giá trị là giá trị 1, giá trị 2, … hoặc giá trị n.
 • Điều kiện IN trong SQL Server còn được gọi là toán tử IN.

Ví dụ - với giá trị chuỗi

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE ho IN (‘Smith’, ‘Anderson’, ‘Johnson’);

Kết quả trả về sẽ là các hàng từ bảng nhanvien nếu họ của nhân viên là Smith, Anderson hoặc Johnson. Do dùng * trong lệnh SELECT nên tất cả các trường thông tin trong bảng nhanvien sẽ nằm trong bộ kết quả.

Ví dụ trên đây cũng tương tự như lệnh SELECT dưới đây.

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE ho = ‘Smith’
OR ho = ‘Anderson’
OR ho = ‘Johnson’;

Việc dùng điều kiện IN giúp lệnh trông ngắn gọn, dễ hiểu hơn.

Ví dụ - với giá trị số

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id IN (1, 2, 3, 4, 10);

Kết quả trả về là các nhân viên có ID là 1, 2, 3, 4 hoặc 10. Lệnh trên tương đương lệnh dưới đây.

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id = 1
OR nhanvien_id = 2
OR nhanvien_id = 3
OR nhanvien_id = 4
OR nhanvien_id = 10;

Ví dụ - dùng toán tử NOT

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE ten NOT IN (‘Sarah’, ‘John’, ‘Dale’);

Ở ví dụ trên, bộ kết quả gồm các hàng từ bảng nhanvien có tên nhân viên không phải là Sarah, John hay Dale. Đôi khi tìm ra giá trị không phải giá trị bạn muốn sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ nói trên cũng tương đương lệnh dưới đây.

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE ten <> ‘Sarah’
AND ten <> ‘John’
AND ten <> ‘Dale’;

Dùng toán tử in trong SQL Server với một truy vấn con (subquery)

Truy vấn sau trả về một danh sách số định danh sản phẩm ở ID cửa hàng 1 và có số lượng lớn hơn hoặc bằng 30:

SELECT
  product_id
FROM
  production.stocks
WHERE
  store_id = 1 AND quantity >= 30;

Dùng lệnh IN trong SQL Server

Bạn có thể dùng truy vấn trên dưới dạng subquery như bên dưới trong truy vấn sau:

SELECT
  product_name,
  list_price
FROM
  production.products
WHERE
  product_id IN (
    SELECT
      product_id
    FROM
      production.stocks
    WHERE
      store_id = 1 AND quantity >= 30
  )
ORDER BY
  product_name;

Ví dụ dùng lệnh IN trong SQL Server

Ở ví dụ này:

 • Đầu tiên, subquery đã trả về một danh sách ID sản phẩm.
 • Thứ hai, query bên ngoài truy xuất tên sản phẩm và liệt kê giá của sản phẩm sở hữu ID khớp với bất kỳ giá trị được subquery trả về.

Bài trước: Mệnh đề DISTINCT trong SQL Server

Bài tiếp: Điều kiện IS NULL trong SQL Server

Thứ Năm, 22/06/2023 16:47
4,84 👨 43.359
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ SQL Server