Lệnh DROP USER trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng lệnh DROP USER trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt lệnh tốt hơn.

Mô tả lệnh DROP USER trong SQL Server

DROP USER dùng để xóa bỏ một user khỏi cơ sở dữ liệu của SQL Server.

Cú pháp của lệnh DROP USER trong SQL Server

Lệnh DROP USER có cú pháp như sau:

DROP USER user_name;

Tham số:

  • user_name: Tên user mà bạn muốn xóa bỏ khỏi cơ sở dữ liệu của SQL Server

Ghi chú:

  • Trước khi muốn loại bỏ một user, bạn cần chắc chắn rằng đã xóa hết những object của user đó hoặc chuyển quyền xử lý object sang một tài khoản khác nếu cần.

Ví dụ về lệnh DROP USER trong SQL Server

Giả sử bạn muốn xóa một database user có tên quantrimang trong SQL Server. Lệnh DROP USER sẽ chỉ chạy khi quantrimang không còn bất kì một object nào trong cơ ở dữ liệu. Khi đó ta dùng lệnh như sau:

DROP USER quantrimang;

Xem thêm:

Bài trước: Thay đổi mật khẩu user, login trong SQL Server

Bài tiếp: Tìm User trong SQL Server

Thứ Tư, 26/02/2020 11:45
54 👨 6.888
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server