Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm DATALENGTH trong SQL Server dùng để hiển thị số byte được sử dụng để biểu thị một biểu thức..

Mô tả

Hàm DATALENGTH trong SQL Server trả về độ dài của một biểu thức, tính bằng byte.

Cú pháp

Để sử dụng hàm DATALENGTH trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

DATALENGTH(bieu_thuc)

Tham số:

  • bieu_thuc: dữ liệu bạn muốn hiển thị độ dài tính bằng byte. Nếu biểu thức là NULL, DATALENGTH trả về NULL

Lưu ý:

  • Hàm DATALENGTH tính cả khoảng trắng nằm trước và sau khi tính độ dài của biểu thức.
  • Hàm DATALENGTH sẽ trả về NULL nếu biểu thức là NULL.
  • Xem thêm hàm LEN để tính toán độ dài của chuỗi nhưng không bao gồm các khoảng trắng.
  • Hàm DATALENGTH có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm DATALENGTH trong SQL Server.

SELECT DATALENGTH('Quantrimang.com');
Result: 15

SELECT DATALENGTH(' Quantrimang.com ');
Result: 17

SELECT DATALENGTH(1234);
Result: 4

SELECT DATALENGTH('20-02-2019');
Result: 10

SELECT DATALENGTH(' ');
Result: 1

SELECT DATALENGTH('');
Result: 0

SELECT DATALENGTH(NULL);
Result: NULL

Bài trước: Toán tử “+” trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm LEFT trong SQL Server

Thứ Tư, 26/02/2020 11:44
52 👨 5.005
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server