Hàm LTRIM trong SQL Server

Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm LTRIM trong SQL Server để xóa tất cả các ký tự khoảng trắng khỏi các vị trí phía bên trái của chuỗi.

Mô tả

Hàm LTRIM trong SQL Server được sử dụng để xóa tất cả các ký tự khoảng trắng khỏi vị trí đầu tiên (các vị trí bên trái) của chuỗi.

Cú pháp

Để sử dụng hàm LTRIM trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

LTRIM(chuoi)

Tham số:

  • chuoi: chuỗi bạn muốn cắt các ký tự khoảng trắng từ phía bên trái. Chuỗi này phải là một biểu thức ký tự hoặc dữ liệu nhị phân. Nó có thể là một chuỗi ký tự, biến hoặc cột.

Lưu ý:

  • Xem thêm hàm RTRIM có chức năng tương tự nhưng là phía bên phải.
  • Hàm LTRIM có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm LTRIM trong SQL Server.

SELECT LTRIM('    Quantrimang.com');
Result: ‘Quantrimang.com’

SELECT LTRIM(' Quantrimang.com ');
Result: ‘Quantrimang.com ’

SELECT LTRIM(' Quan Tri Mang');
Result: ‘Quan Tri Mang’

Bài trước: Hàm LOWER trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm REPLACE trong SQL Server

Thứ Tư, 26/02/2020 11:43
55 👨 7.257
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server