Lệnh CONTINUE trong SQL Server

Lệnh CONTINUE dùng để trao quyền thi hành lệnh cho biểu thức điều kiện của vòng lặp gần nhất. Nghĩa là lộn ngược lên đầu vòng lặp, tất cả những lệnh đi sau trong vòng lặp chứa CONTINUE sẽ bị bỏ qua không thi hành. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh này trong SQL Server.

Cú pháp

Để sử dụng câu lệnh CONTINUE trong SQL Server, ta sử dụng cú pháp như sau:

CONTINUE;

Ghi chú:

  • Không có tham số và đối số nào nằm trong câu lệnh CONTINUE.
  • Bạn sử dụng câu lệnh CONTINUE để quay lại vòng lặp WHILE và thực thi các điều kiện tiếp theo của nó.

Ví dụ

DECLARE @Number INT = 1 ;
DECLARE @Total INT = 0 ;

WHILE @Number < = 10
BEGIN
IF @NUMBER = 5
BREAK;

ELSE
SET @Total = @Total + @Number;
SET @Number = @Number + 1 ;
CONTINUE;
END;

END;

PRINT @Total;
GO

Trong ví dụ sử dụng câu lệnh CONTINUE này, chúng ta sẽ khởi động lại vòng lặp WHILE nếu biến @NUMBER có giá trị khác 5 như được chỉ rõ bởi câu lệnh IF...ELSE.

Bài trước: Lệnh BREAK (Ngắt điều khiển) trong SQL Server

Bài tiếp: Lệnh GOTO trong SQL Server

Thứ Tư, 26/02/2020 11:31
4,36 👨 3.323
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server