Lệnh BREAK (Ngắt điều khiển) trong SQL Server

Lệnh Break (Ngắt điều khiển) dùng để thoát khỏi vòng lặp không xác định điều kiện dừng hoặc bạn muốn dừng vòng lặp theo điều kiện do bạn chỉ định và thực thi các câu lệnh tiếp sau lệnh END của vòng lặp.

Cú pháp

Để sử dụng lệnh ngắt điều khiển BREAK trong SQL Server, ta sử dụng cú pháp như sau:

BREAK;

Không có tham số và đối số nào nằm trong câu lệnh BREAK.

Ghi chú:

  • Bạn sử dụng BREAK để kết thúc sớm vòng lặp WHILE.
  • Nếu trong đoạn code có WHILE LOOP lồng nhau, BREAK sẽ chấm dứt vòng lặp WHILE gần nhất.

Ví dụ

DECLARE @Number INT = 1 ;
DECLARE @Total INT = 0 ;

WHILE @Number < = 10
BEGIN
IF @NUMBER = 5
BREAK;
ELSE
SET @Total = @Total + @Number;
SET @Number = @Number + 1 ;
END

PRINT @Total;
GO

Trong ví dụ sử dụng câu lệnh BREAK này, vòng lặp WHILE sẽ kết thúc khi @Number đạt đến giá trị 5.

Bài trước: Vòng lặp FOR trong SQL Server

Bài tiếp: Lệnh CONTINUE trong SQL Server

Thứ Tư, 26/02/2020 11:31
52 👨 4.930
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server