Điều kiện OR trong SQL Server

Điều kiện OR trong SQL Server (Transact-SQL) được dùng để kiểm tra nhiều điều kiện xem có bản ghi nào trong kết quả trả về đáp ứng được điều kiện hay không. Nó thường được dùng trong các lệnh SELECT, INSERT, UPDATE hoặc DELETE.

Cú pháp điều kiện OR

WHERE “điều kiện 1”
OR “điều kiện 2”

OR “điều kiện n”

Tên biến hoặc giá trị biến

điều kiện 1, điều kiện 2… điều kiện n

Một trong các điều kiện này phải được đáp ứng thì bản ghi mới được chọn

Ghi chú

  • Điều kiện OR trong SQL Server cho phép kiểm tra 2 điều kiện hoặc nhiều hơn.
  • Điều kiện OR trong SQL Server cần đáp ứng bất kì điều kiện nào trong số đó (từ 1 tới n) thì bản ghi mới được trả về trong bộ kết quả.

Ví dụ - lệnh SELECT 2 điều kiện

SELECT *
FROM nhanvien
WHRE ten = ‘Sarah’
OR ho = ‘Johnson’;

Kết quả trả về sẽ là tất cả các nhân viên có tên là Sarah hoặc họ là Johnson. Vì dùng * trong lệnh SELECT nên tất cả các trường thông tin trong bảng nhanvien sẽ trả về trong bộ kết quả.

Ví dụ - lệnh SELECT 3 điều kiện

SELECT ho, ten
FROM nhanvien
WHERE ho = ‘Anderson’
OR bang = ‘California’
OR nhanvien_id = 50;

Ở ví dụ này, kết quả trả về là tất cả các giá trị họ và tên từ bảng nhanvien có họ là Anderson hoặc bang là California hoặc ID của nhân viên là 50.

Ví dụ - lệnh INSERT

INSERT INTO danhba
(danhba_id, ho, ten)
SELECT nhanvien_id, ho, ten
FROM nhanvien
WHERE ho = ‘Smith’
OR nhanvien_id < 10;

Lệnh này sẽ chèn vào bảng danhba tất cả các thông tin về ID của nhân viên, họ và tên lấy từ bảng nhanvien nếu họ là Smith hoặc ID của nhân viên nhỏ hơn 10.

Ví dụ - lệnh UPDATE

UPDATE nhanvien
SET bang = ‘Florida’
WHERE nhanvien_id < 1000
OR thanhpho = ‘Miami’;

Trong ví dụ ở trên, điều kiện OR sẽ cập nhật giá trị bang ở bảng nhanvien thành Florida nếu nhanvien_id nhỏ hơn 1000 hoặc có thành phố là Miami.

Ví dụ - lệnh DELETE

DELETE FROM nhanvien
WHERE ten = ‘Joanne’
OR ten = ‘Darlene’;

Điều kiện OR trong ví dụ này sẽ xóa tất cả nhân viên trong bảng nhanvien nếu tên của người đó là Joanne hoặc Darlene.

Bài trước: Điều kiện AND trong SQL Server

Bài tiếp: Kết hợp điều kiện AND và OR trong SQL Server

Thứ Sáu, 10/05/2019 10:58
52 👨 7.390
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server