Hàm STR trong SQL Server

Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm STR để trả về dữ liệu ký tự được chuyển đổi từ dữ liệu số trong SQL Server.

Mô tả

Hàm STR trong SQL Server trả về một chuỗi đại diện cho một số được chỉ định trong hàm.

Cú pháp

Để sử dụng hàm STR trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

STR(number, length, decimal)

Tham số:

  • number: Giá trị số để chuyển đổi thành một chuỗi.
  • length: Độ dài của chuỗi trả về, bao gồm tất cả các chữ số, số thập phân, dấu… Nếu độ dài không được chỉ định, nó sẽ mặc định là 10.
  • decimal: Số lượng vị trí thập phân sẽ hiển thị trong chuỗi kết quả và không thể vượt quá 16. Nếu số thập phân không được chỉ định, nó sẽ mặc định là 0.

Lưu ý:

  • Hàm STR sẽ làm tròn kết quả nếu không có đủ tham số lengthdecimal để hiển thị chuỗi output dựa trên các tham số được cung cấp.
  • Hàm STR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm STR trong SQL Server.

SELECT STR(123);
Result: '123'

SELECT STR(123.5);
Result: '124' (kết quả được làm tròn vì vị trí thập phân mặc định là 0)

SELECT STR(123.5, 5);
Result: '124' (kết quả được làm tròn vì vị trí thập phân mặc định là 0)

SELECT STR(123.5, 5, 1);
Result: '123.5'

SELECT STR(123.456, 7, 3);
Result: '123.456'

SELECT STR(123.456, 7, 2);
Result: '123.46' (kết quả được làm tròn vì vị trí thập phân được đặt thành 2)

SELECT STR(123.456, 7, 1);
Result: '123.5' (kết quả được làm tròn vì vị trí thập phân được đặt thành 1)

SELECT STR(123.456, 7, 0);
Result: '123' (kết quả được làm tròn vì vị trí thập phân được đặt thành 0)

SELECT STR(123.456, 7);
Result: '123' (kết quả được làm tròn vì vị trí thập phân mặc định là 0)

Bài trước: Hàm SPACE trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm STUFF trong SQL Server

Thứ Năm, 22/08/2019 11:12
52 👨 8.527
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server