Hàm ISNULL trong SQL Server

Trong SQL Server, hàm ISNULL cho phép bạn trả về một giá trị thay thế khi một biểu thức truyền vào là NULL. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý hàm ISNULL với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Hàm ISNULL trong SQL Server trả về một giá trị được chỉ định nếu biểu thức là NULL. Nếu biểu thức không phải là NULL thì hàm trả về chính biểu thức.

Cú pháp

Để sử dụng câu lệnh ISNULL trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

ISNULL(bieuthuc, giatri_thaythe)

Tham số:

  • bieuthuc: biểu thức bất kỳ cần kiểm tra xem nó có phải NULL hay không.
  • giatri_thaythe: là một giá trị trả về thay thế cho bieuthuc khi bieuthuc = NULL, giatri_thaythe bắt buộc phải cùng kiểu dữ liệu với bieuthuc.

Lưu ý:

  • Hàm ISNULL trả về giatri_thaythe nếu biểu thức là NULL.
  • Hàm ISNULL trả về bieuthuc nếu biểu thức không phải là NULL.
  • Hàm ISNULL có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem cách sử dụng câu lệnh ISNULL trong SQL Server.

SELECT ISNULL(NULL, 'Quantrimang.com');
Result: 'Quantrimang.com'

SELECT ISNULL('Quantrimang.com', 'QuanTriMang');
Result: 'Quantrimang.com'

SELECT ISNULL(NULL, 45);
Result: 45

SELECT ISNULL(12, 45);
Result: 12

SELECT ISNULL(NULL, '2019-05-01');
Result: '2019-05-01'

SELECT ISNULL('2019-04-30', '2019-05-01');
Result: '2019-04-30'

Bài trước: Hàm ISDATE trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm ISNUMERIC trong SQL Server

Thứ Năm, 19/11/2020 13:58
4,26 👨 20.211
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server