Hàm YEAR trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý datetime YEAR() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Hàm YEAR trong SQL Server trả về một số nguyên có 4 chữ số là giá trị năm trong mốc thời gian được truyền vào.

Cú pháp

Để sử dụng hàm YEAR trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

YEAR (thoigian)

Tham số:

  • thoigian: thời gian bạn muốn lấy ra giá trị năm có 4 chữ số.

Lưu ý:

  • Hàm YEAR trả về kết quả dưới dạng giá trị số nguyên.
  • Xem thêm hàm DATENAMEDATEPART trả về kết quả tương tự.
  • YEAR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm YEAR trong SQL Server.

SELECT YEAR ('2019/04/28');
Result: 2019

SELECT YEAR ('2020/03/31 10:05');
Result: 2020

SELECT YEAR ('2021/04/01 10:05:18.621');
Result: 2021

Bài trước: Hàm MONTH trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm CAST trong SQL Server

Thứ Hai, 13/07/2020 10:29
54 👨 25.641
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server