Hàm LEN trong SQL Server

Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm LEN trong SQL Server để trả về số lượng ký tự của một chuỗi đầu vào nhưng không bao gồm các khoảng trắng ở cuối.

Mô tả

Hàm LEN trong SQL Server trả về độ dài của chuỗi được chỉ định. Điều quan trọng là hàm LEN không bao gồm các ký tự khoảng trắng ở cuối chuỗi khi tính toán độ dài.

Cú pháp

Để sử dụng hàm LEN trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

LEN(chuoi)

Tham số:

  • chuoi: chuỗi ký tự mà bạn muốn tính toán độ dài.

Lưu ý:

  • Hàm LEN KHÔNG đếm các khoảng trắng ở cuối chuỗi khi tính độ dài của chuỗi.
  • Hàm LEN có đếm khoảng trắng ở đầu chuỗi khi tính độ dài của chuỗi.
  • Hàm LEN sẽ trả về NULL nếu chuỗi là NULL.
  • Xem thêm hàm DATALENGTH để tính toán độ dài của chuỗi nhưng có bao gồm các khoảng trắng.
  • Hàm LEN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm LEN trong SQL Server.

SELECT LEN('Quantrimang.com');
Result: 15

SELECT LEN('Quantrimang.com ');
Result: 15 (Dấu cách ở cuối chuỗi không được tính vào độ dài)

SELECT LEN(' Quantrimang.com');
Result: 24

SELECT LEN(' Quantrimang.com ');
Result: 24

SELECT LEN(' ');
Result: 0

SELECT LEN(NULL);
Result: NULL

Bài trước: Hàm LEFT trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm LOWER trong SQL Server

Thứ Năm, 22/08/2019 11:10
3,84 👨 23.442
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server