Hàm LEN trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server là gì? Cách dùng hàm LEN trong SQL Server như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

SQL Server hay còn được gọi là Microsoft SQL Server là một phần mềm ứng dụng nổi tiếng cho hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Tính tới nay, SQL Server vẫn được sử dụng phổ biến bởi nó được tối ưu chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu lớn.

Sử dụng SQL Server không khó một khi bạn đã nắm được các hàm cơ bản. Ở bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau học về hàm LEN SQL Server.

Định nghĩa và cách dùng

LEN là hàm đếm ký tự trong SQL Server. Nó trả về độ dài của một chuỗi.

Lưu ý, không bao gồm dấu cách ở cuối của chuỗi khi tính độ dài. Tuy nhiên, khoảng trắng ở đầu chuỗi sẽ được bao gồm khi tính độ dài.

Cú pháp:

LEN(string)

Giá trị tham số:

String hay chuỗi là tham số bắt buộc. Cần giá trị này để hàm cho kết quả độ dài chính xác của chuỗi ký tự. Nếu string là NULL, nó trả về NULL.

Lập trình viên có thể dùng hàm này trên SQL Server (bắt đầu với 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm LEN trong SQL Server.

SELECT LEN('Quantrimang.com');
Result: 15

SELECT LEN('Quantrimang.com ');
Result: 15 (Dấu cách ở cuối chuỗi không được tính vào độ dài)

SELECT LEN(' Quantrimang.com');
Result: 24

SELECT LEN(' Quantrimang.com ');
Result: 24

SELECT LEN(' ');
Result: 0

SELECT LEN(NULL);
Result: NULL

Trên đây là cách dùng hàm LEN trong SQL Server. Như bạn thấy cũng không quá khó phải không?

Bài trước: Hàm LEFT trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm LOWER trong SQL Server

Thứ Hai, 17/07/2023 15:59
3,25 👨 28.641
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server