Hàm SESSION_USER trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm SESSION_USER trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Mô tả

Câu lệnh SESSION_USER trả về tên người dùng của phiên hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

Cú pháp

Để sử dụng câu lệnh SESSION_USER trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

SESSION_USER
  • Không có tham số và đối số nào nằm trong câu lệnh.

Lưu ý:

  • Không đặt dấu ngoặc đơn () sau hàm SESSION_USER.
  • Xem thêm các hàm CURRENT_USER, USER_NAMESYSTEM_USER.
  • SESSION_USER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem cách sử dụng câu lệnh SESSION_USER trong SQL Server.

SELECT SESSION_USER;
Result: 'quantrimang'

Bài trước: Hàm NULLIF trong SQL Server

Thứ Sáu, 17/04/2020 09:54
53 👨 1.638
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server